Practica - Studii de Masterat ( anul universitar 2020/2021)

Planurile de învăţământ ale programelor de studii de Masteratat prevăd pentru cel de al II-lea semestru din anul II, disciplina „Cercetare ştiinţifică, practică de cercetare şi elaborare disertaţie”. Prin Hotărârea Biroului Executiv al Facultăţii de Energetică, nota pentru această disciplină se trece în catalog de către responsabilul programului de Masteratat, ca medie a notelor celor 3 componente aferente acestei discipline. Notele pentru Cercetare ştiinţifică şi Elaborare disertaţie se comunică responsabilului de program de Masteratat de către coordonatorul la disertaţie, iar nota pentru Practica de cercetare de către responsabilul de practică al programului de studii.

Pentru anul universitar 2020-2021, stagiul de practică a studenţilor Masteratanzi are o durată de 112 ore şi se desfăşoară pe parcursul a 4 săptămâni (28 ore/săptămână), în perioada 01.03.2021 – 28.05.2021. Colocviul de practică are loc în perioada 31.05.2021 – 04.06.2021.

Stagiul de practică se desfăşoară în mod individual la un Partener de practică, care poate fi o instituţie sau o persoană juridică având capacitatea de a participa la procesul de instruire practică a studentului.

Pe baza unei Adrese către partenerul de practică, emisă de Facultatea de Energetică, studenţii primesc acordul efectuării stagiului de practică de la diverşi agenţi economici care desfăşoară activitatea în domenii conexe domeniului de care aparţin programele de studii.

Plecând de la acordul primit de la agenţii economici, Facultatea de Energetică încheie cu fiecare agent economic o Convenţie cu partenerul de practică, în care sunt prevăzute obiectivul, durata şi obligaţiile parţilor. Această Convenţie se va încheia o singură dată, în două exemplare, pentru toţi studenţii care vor efectua stagiul de practică la acelaşi Partener de practică.

Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică, încheiată între Facultatea de Energetică, Partenerul de practică şi Student. Această convenţie se va încheia în trei exemplare pentru fiecare student. Obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică sunt descrise în Portofoliul de practică (anexă la Convenţia-cadru) şi în Tema de cercetare pentru activitatea de practică.

La încheierea stagiului de practică, Partenerul de practică, prin tutorele desemnat, emite un Atestat de practică pentru fiecare student practicant. Verificarea cunoştinţelor dobândite de studenţi în activitatea de practică se efectuează în săptămâna destinată colocviului de practică. Pe baza Raportului de practică, cadrul didactic responsabil cu activitate practică analizează şi evaluează activitatea desfăşurată în cadrul stagiului de practică.

Toate informaţiile cerute în documentele de practică vor fi completate la calculator, cu excepţia datei care poate fi completată de mână în momentul semnării documentelor.

Documentele de practică se semnează şi se înregistrează mai întâi la Facultatea de Energetică şi apoi la Partenerul de practică. Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică împreună cu Tema de cercetare pentru activitatea de practică, semnate de student şi de cadrul didactic responsabil cu activitatea de practică şi Convenţia cu partenerul de practică (dacă este cazul) se depun pentru semnare şi înregistrare la secretariatul Decanatului Facultăţii de Energetică. După semnarea şi înregistrarea la Partenerul de practică, câte un exemplar din cele două convenţii şi din Tema de practică va fi predat cadrului didactic responsabil cu activitatea de practică.

Programul de lucru al secretariatului Decanatului Facultăţii de Energetică, pentru depunerea / ridicarea documentelor de practică, este de luni până vineri, între orele 11 şi 12.

Înainte de începerea stagiului de practică, studenţii practicanţi vor participa la o instruire colectivă privind normele de securitate a muncii pe timpul deplasării pentru efectuarea stagiului de practică la partenerii de practică. Instruirea va fi efectuată de responsabilul de practică al programului de studii. La finalul acestei acţiuni, fiecare student va semna în tabelul nominal de instruire şi va completa şi semna Declaraţia pe proprie răspundere privind traseul de deplasare la / de la partenerul de practică.

Studenţii care efectuează stagiul de practică într-unul din laboratoarele universităţii, sub îndrumarea cadrului didactic coordonator la disertaţie, vor urma aceleaşi etape, cu următoarele  precizări:

  • nu este necesară Adresa către partenerul de practică şi nu se cere încheierea Convenţiei cu partenerul de practică;
  • în Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică, Partenerul de practică este reprezentat de Departamentul de care aparţine laboratorul în care se efectuează stagiul de practică, iar calitatea de Tutore este îndeplinită de cadrul didactic coordonator la disertaţie;
  • în prima zi de practică studenţii vor participa la o instruire colectivă privind normele de securitate a muncii pe timpul stagiului de practică în laboratoarele U.P.B. Instruirea are o durată de două ore şi va fi efectuată de responsabilul de practică al programului de studii. La finalul acestei acţiuni, fiecare student va semna în tabelul nominal de instruire.

Toate documentele de practică trebuie semnate şi înregistrate până cel târziu la data de 23.04.2021. După această dată nu se mai semnează documentele de practică.


Responsabilii de practică pentru programele de studii de Masteratat

Nr. crt.
Programul de studii
Departamentul
Responsabil
1.Ingineria Sistemelor Electroenergetice (MS2)Sisteme ElectroenergeticeProf. dr. ing.
Ion Triştiu
2.Eficienţă Energetică (MS4)Producere şi Utilizare a EnergieiProf. dr. ing.
Roxana Pătraşcu
3.Inginerie Nucleară (MS5)Producere şi Utilizare a EnergieiProf. dr. ing.
Daniel Dupleac
4.Managementul Sistemelor Energetice (MS8)Sisteme ElectroenergeticeProf. dr. ing.
Virgil Dumbravă
5.Surse Regenerabile de Energie (MS9)Producere şi Utilizare a EnergieiConf. dr. ing.
Constantin Ionescu
6.Informatică Aplicată în Energetica (MS11)Sisteme ElectroenergeticeConf. dr. ing.
Lucian Toma
7.Servicii Energetice (MS12)Producere şi Utilizare a EnergieiŞ.l. dr. ing.
Mihaela Norişor
8.Hidro-Informatică şi Ingineria Apeii (MS13)Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria MediuluiCof. dr. ing.
Diana Maria Bucur
9.Energetica Oraşelor Inteligente (MS14)Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria MediuluiAs. dr. ing. Andreya Bondrea
10.Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă (MB1)Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria MediuluiŞ.l. dr. ing. Corina Boncescu
11.Energy EngineeringProducere şi Utilizare a EnergieiProf. dr. ing. Cristian Dincă