Burse ERASMUS+ 2020-2021

Concurs de selecţie on line pentru mobilităţile Erasmus 2020-2021


Prin decizia Rectorului UPB nr. 136 din 11.03.2020, procesul de selecţie a candidaţilor pentru mobilităţile ERASMUS+, planificat în perioada 11.03.2020-31.03.2020, se va desfăşura on line.

Conţinutul dosarului de candidatură şi criteriile de selecţie sunt cele anunţate anterior pe site-ul facultăţii.

Cererea de înscriere la concurs, adresată decanului facultăţii, se va trimite fără semnătura decanului.

Dosarul de candidatură va fi trimis fără situaţia şcolară.

Dosarele vor fi scanate şi vor fi trimise electronic la adresa ion_tristiu@yahoo.com sau itristiu@upb.ro până la data de 25.03.2020.


Criteriile de eligibilitate sunt:

 1. student UPB;
 2. acumularea tuturor punctelor de credit aferente activităţilor din planul de învăţământ pentru semestrele anterioare efectuării mobilităţii;

În vederea participării la concursul de selecţie, studenţii vor depune la dl. prodecan Ion Triştiu (biroul EI 116), până la data de 25.03.2020, un dosar ce cuprinde următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate;
 • situaţia şcolară, inclusiv media semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (fac excepţie doctoranzii, care vor prezenta adeverinţă de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale);
 • prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional;
 • atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoaştere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi;
 • scrisoare de motivaţie (tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană);
 • Curriculum Vitae, model EUROPASS (tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană);
 • Copie a Cărţii de Identitate.

    Pe coperta dosarului trebuie înscrise, după caz:

 • Facultatea de ....;
 • Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+
 • Student (Numele şi prenumele)
 • Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) ...
 • Codul ERASMUS al universităţii partenere...
 • Data ...

Informaţii despre programul Erasmus+ se pot obţine de pe pagina web: http://www.upb.ro/program-erasmus-llp.html


Decan

Prof. dr. ing. Horia Necula

Anunt test lingvistic – mobilitati Erasmus

Studenţii care doresc să susţină testul de competenţă lingvistică în cadrul Departamentului de Comunicare în Limbi Moderne (FILS-UPB), in vederea inscreierii la concursul de selecţie pentru bursele de mobilitati Erasmus+, sunt rugaţi să acceseze formularul de inscriere.

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA TESTULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ PENTRU CANDIDAŢII LA MOBILITĂŢI ERASMUS DIN CADRUL UPB – MARTIE 2020