Burse ERASMUS+BURSE ERASMUS+
2019-2020

În data de 29.03.2019, ora 11:00, se va organiza, în sala EI 106, interviul concursului de selecţie pentru bursele Erasmus+ pentru anul universitar 2019-2020.

Criteriile de eligibilitate sunt:

 1. student UPB;
 2. acumularea tuturor punctelor de credit aferente activităţilor din planul de învăţământ pentru semestrele anterioare efectuării mobilităţii.

În vederea participării la concursul de selecţie, studenţii vor depune la dl. prodecan Ion Triştiu (biroul EI 116), până la data de 28.03.2019, un dosar ce cuprinde următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate;
 • situaţia şcolară, inclusiv media semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (fac excepţie doctoranzii, care vor prezenta adeverinţă de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale);
 • prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional;
 • atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoaştere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi;
 • scrisoare de motivaţie (tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană);
 • Curriculum Vitae, model EUROPASS (tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană);
 • Copie a Cărţii de Identitate.

Pe coperta dosarului trebuie înscrise, după caz:

 • Facultatea de ....;
 • Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+
 • Student (Numele şi prenumele)
 • Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) ...
 • Codul ERASMUS al universităţii partenere...
 • Data ...

Informaţii despre programul Erasmus+ se pot obţine de pe pagina web: http://www.upb.ro/program-erasmus-llp.html

Decan Prof. dr. ing. Horia Necula

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA TESTULUI DE COMPETENŢĂ
LINGVISTICĂ PENTRU CANDIDAŢII LA MOBILITĂŢI ERASMUS DIN CADRUL UPB – MARTIE 2019

În sprijinul susţinerii studenţilor din cadrul UPB în vederea participării la mobilităţi ERASMUS, Departamentul de Comunicare în Limbi Moderne (DCLM) din cadrul Facultăţii de Inginerie în Limbi Străine (FILS) organizează, ca şi în anii trecuţi, în mod gratuit examen de testare a competenţelor lingvistice pentru candidaţii înregistraţi la facultăţile de bază, destinat exclusiv selecţiei ERASMUS, fără valabilitate în alte contexte.

Testarea competenţelor lingvistice va avea loc astfel:

Limba străină    
DataSalaOra
Engleză5 martie 2019AN024 18:00
Germană7 martie 2019BN02616:00
Franceză, Spaniolă7 martie 2019BN02914:00

Examenele vor avea o durată de 60 minute. Candidaţii vor fi testaţi pentru a se constata dacă au nivelul B2 - CEFR.

Condiţii de participare la evaluare:

 • candidaţii trebuie să fie înregistraţi pe listele transmise de facultăţi;
 • candidaţii trebuie să prezinte carnetul de student şi actul de identitate.

Toată logistica este asigurată de FILS.

Înregistrarea studenţilor Facultăţii de Energetică, în vederea susţinerii testului de competenţă lingvistică în cadrul DCLM, se poate face la dl. prodecan Ion Triştiu, până la data de 27.02.2019.

Decan
Prof. dr. ing. Horia Necula