Burse

ANUNT BURSE DE MERIT ȘI PERFORMANȚĂ

          În atenția studenților de la ciclul de studii licență/master.

          Listele afișate conțin studenții cu media cel puțin 8,00 (licență) respectiv 9,00 (master), afișați în ordinea descrescătoare a mediilor.

          Acestea constituie baza pentru selectarea studenților la acordarea burselor de merit (grad I și II) și performanță, în conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor.

          Vă rugăm să consultați listele. Pentru orice neclaritate vă rugăm să contactați secretariatul facultății până luni, 30 octombrie 2017.

 

DECAN,

Prof.dr.ing. Horia NECULA


DOSARE BURSE SOCIALE

 

Dosarele pentru acordarea de burse sociale în semestrul I

se depun la secretariat în perioada 16-27.10.2017

 

Dosarul cu documentele necesare acordării bursei sociale trebuie să cuprindă înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale, după caz:

 

1.      Declarație de venit (formularul se ridică de la secretariat);

2.      Adeverinţe de venit NET de la părinţi pe lunile Iulie, August și Septembrie 2017;

3.      Taloane de pensie pe lunile Iulie, August și Septembrie 2017, dacă este cazul;

4.      Adeverinţe de venit NET ale soţiei sau soţului pe lunile iulie, august și septembrie 2017, dacă este cazul;

5.      Declarații notariale ale părinților studentului, în cazul în care aceștia nu realizează venituri;

6.      Adeverinţă de la administraţia financiară sau primărie, din care să reiasă dacă realizează sau nu alte venituri, dacă au terenuri sau obţin venituri din activităţi independente;

7.      Adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri de zi  pentru frati/ surori sau copie a certificatului de naştere pentru fraţii/ surorile care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;

8.      Copie a certificatului/certificatelor de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi;

9.      Copie a  hotărârii de divorţ, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi;

10.  Pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;

11.  Adeverinţă medicală pentru una dintre bolile cuprinse în regulament, de la Dispensarul UPB, situat în caminul P7, dacă este cazul;

12.  Codul IBAN trebuie să fie introdus în baza de date a secretariatului.

(NOTĂ: Toți studenții din anul I sunt rugați să aducă urgent la secretariat, Extras de cont cu codul IBAN de la una din băncile BCR, BRD sau ING)

Au dreptul să primească bursa socială studenții care nu au venitul NET lunar pe membru de familie, mai mare decât salariul minim brut pe economie.

 

 

 

DECAN,

Prof.dr.ing. Horia NECULA