Avizier electronic

Admitere Licenta 2021

Admitere Masterat 2021


Admitere Studii Doctorale

Admitere Studii Postdoctorale


REPARTIZAREA PE SPECIALIZĂRI

A STUDENŢILOR DIN ANUL II

ÎNMATRICULAŢI LA DOMENIUL INGINERIE ENERGETICĂ


În cadrul domeniului de studiu „Inginerie Energetică” există următoarele specializări: ETI (Energetică și Tehnologii Informatice); ETM (Energetică şi Tehnologii de Mediu);  ETN (Energetică şi Tehnologii Nucleare); HE (Hidroenergetică); ISE (Ingineria Sistemelor Electroenergetice); ME (Managementul Energiei) şi TE (Termoenergetică).

Calendarul procesului de repartizare pe specializări aprobat de BExF din 11.05.2021 prevede:


Data/Intervalul
Ora (limită)
Activitate
24.05.2021 – 27.06.2021
-Depunerea cererilor de către studenți pe platforma Moodle la secţiunea  02-ENERG-2020-Repartizarea studentilor de anul II
11.09.2021 - 13.09.2021
14:00Verificarea de către studenți a situațiilor școlare în baza de date şi semnalarea eventualelor inadvertenţe către Secretariat
la adresa de e-mail
secretariat.energetica@upb.ro
până pe 13.09.2021, ora 14.00
15.09.2021
14:00Afișarea clasamentului a listelor ordonate cu studenții în vederea repartizării la avizier şi pe site-ul facultăţii
15.09.2021 -16.09.2021
14:00Verificarea de către studenți a listelor ordonate şi semnalarea eventualelor inadvertente către Secretariat la adresa de e-mail
secretariat.energetica@upb.ro
până pe 16.09.2021, ora 14.00
17.09.2021
14:00Afișarea listelor cu repartițiile pe specializări la avizier şi pe site-ul facultăţii
20.09.2021
14:00Depunerea contestațiilor la Secretariatul Facultății la adresa de e-mail
secretariat.energetica@upb.ro
21.09.2021
14:00Soluționarea contestațiilor şi afișarea listei finale cu repartițiile pe specializări/în grupe la avizier şi pe site-ul facultăţii


  • Modelul de cerere este disponibil pentru descărcare pe pagina de internet a facultății (Model cerere repartizare specializare 2021).
  • În cererea de repartizare, în dreptul fiecărui program de studii se completează o cifră (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) reprezentând ordinea preferințelor dvs, cifra 1 reprezentând opțiunea cea mai dorită și 7 cea mai puțin dorită. Se recomandă ierarhizarea tuturor celor 7 opțiuni (în ordinea dorită).
  • Cererea, cu dată şi semnătura studentului, se ȋncarcă scanată, ȋn format .pdf, pe platforma Moodle la secţiunea „Repartizare specializări an 2”.
  • Prioritate la repartizarea pe specializări o au studenții integraliști, în ordinea mediilor obținute în primii doi ani de studii (după sesiunea din toamnă), conform opțiunilor exprimate în cererea de repartizare, în limita locurilor disponibile pentru fiecare specializare, și având in vedere posibilitățile și strategia de școlarizare existente în facultate. Pentru studenții cu restanțe repartizarea se va face în funcție de numărul de credite de studiu transferabile acumulate, de media obținută în primii doi ani de studiu și de ierarhia preferințelor.
  • La calcularea mediei pe cei doi ani de studii se vor lua ȋn considerare disciplinele obligatorii şi opţionale. Media se va calcula cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la toate disciplinele prevăzute ȋn planul de ȋnvăţământ (promovate cu note ≥ 5, nepromovate şi a notelor de trei cu care se echivalează disciplinele la care studentul a fost asent).
  • Departajarea studenţilor care au aceeaşi medie se va face ţinând seama de numărul de credite de studiu transferabile obţinute ȋn primii 2 ani.
  • Studenții care nu depun cererea de repartizare până la termenul fixat (27 iunie 2021, ora 14.00), vor fi repartizați din oficiu.