Strategia Facultatii de Energetica in Domeniul Asigurarii Calitatii

1. Managementul calităţii în Facultatea de Energetică

Pentru asigurarea calităţii în Facultatea de Energetică şi atingerea obiectivelor strategice Decanul a numit Comisia pentru Asigurarea Calităţii formată din:

Preşedinte:

 • Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana Robescu – prodecan cu asigurarea calităţii

Membrii:

 • Ş.l. dr. ing. Radu Porumb – responsabil cu asigurarea calităţii Departamentul de Sisteme Electroenergetice
 • Ş.l. dr. ing. Cora Bulmau - responsabil cu asigurarea calităţii Departamentul de Producere şi Utilizare a Energiei
 • Ş.l. dr. ing. Gabriela Dumitran - responsabil cu asigurarea calităţii Departamentul de Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria Mediului

Această structură are un regulament de funcţionare propriu, dar respectă principiul fundamental în domeniul calităţii şi anume că responsabiltatea asigurăriii calității proceselor dintr-o organizaţie îi revine managementului de la cel mai înalt nivel. Aşadar, Sistemul de Management al Calităţii la nivelul Facultăţii de Energetică este condus de Decan care, conform Regulamentului privind Sistemul de Management all Calităţii în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti:

 • stabileşte strategia, politica, obiectivele şi priorităţile facultăţii în domeniul calităţii
 • urmăreşte cunoaşterea şi aplicarea în facultate atât a aspectelor generale cât şi a celor specifice;
 • numeşte Prodecanul cu asigurarea calităţii, care este reprezentantul Decanului pentru SMC, investit cu responsabilitate şi autoritate privind proiectarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SMC la nivel de facultate;
 • numeşte Comisia pentru Asigurarea Calităţii

Comisia pentru Asigurarea Calităţii este un organism colectiv de lucru al facultăţii care identifică, analizează şi propune soluţii şi decizii care privesc SMC. Ea elaborează Raportul anual al asigurării calităţii în facultate, care este prezentat, discutat şi avizat deConsililul Facultăţii.

La nivelul fiecărui departament din facultate a fost numit de către directorul de departament un responsabil pentru asigurarea calităţii.

De asemenea, la nivelul Consiliului Facultăţii funcţionează Comisia de Specialitate pentru Asigurarea Calităţii în care sunt incluşi şi reprezentanţi ai studenţilor.

Principalele atribuţii ale Comisiei pentru Asigurarea Calităţii din Facultatea de Energetică sunt:

 • Sprijinirea conducerii facultăţii în elaborarea politicii şi a obiectivelor referitoare la calitate;
 • Identificarea, definirea şi analiza principalelor procese din facultate pentru determinarea acelora care sunt critice pentru calitatea rezultatelor şi asigurarea mijloacelor şi metodelor de ţinere sub control şi îmbunătăţire continuă a acestora (practica studenţilor, organizarea activităţii de cercetare la studiile de master);
 • Asigurarea suportului logistic comun la nivelul facultăţii în vederea întocmirii rapoartelor de autoevaluare (spaţii, infrastructură, cercetare ştiinţifică);
 • Coordonarea activităţii de evaluare periodică internă a calităţii programelor de studii de licenţă şi master şi a altor procese din facultate, în scopul îmbunătăţirii calităţii acestor programe şi al creşterii responsabilităţilor individuale ale cadrelor didactice;
 • Dezvoltarea şi promovarea unei atitudini procalitate a cadrelor didactice şi studenţilor din facultate, în concordanţă cu cerinţele partenerilor interni şi externi ai proceselor educaţionale;
 • Asigură asistenţa tehnică acordată elaboratorilor Rapoartelor de Autoevaluare în vederea evaluării periodice de către ARACIS a programelor de studii de licenţă şi master acreditate;
 • Elaborează şi prezintă în faţa Consiliului Facultăţii Rapoartele anuale privind  asigurarea calităţii proceselor de învăţământ şi administrative din facultate
 • Asigură implementarea planului anual de îmbunătăţire a calităţii proceselor din facultate
 • Face propuneri de îmbunătăţire a documentelor Sistemului de Management al calităţii implementat în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

2. Strategia pentru asigurarea calităţii în Facultatea de Energetică

Excelenţa în educaţie şi cercetare nu poate fi atinsă fără un management adecvat al calităţii bazat pe o cultură a calităţii.

În contextul demarării competiţiei pe piaţa educaţională, universităţile trebuie să-şi adapteze conceptual sistemul de management al calităţii astfel încât să poată face faţă cerinţelor impuse. Pornind de la acest considerent, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a implementat şi dezvoltat un Sistem de Management al Calităţii ce are ca obiectiv creşterea performanţelor. Consiliul Calităţii la nivelul universităţii, Comisiile Calităţii la nivelul facultăţilor şi Grupurile de Lucru de la nivelul departamentelor au misiunea de a asigura respectarea standardelor de performanţă către care tinde universitatea.

În acest context, obiectivul strategic asumat în domeniul calităţii la nivelul Facultăţii de Energetică îl constituie contribuţia la îndeplinirea cerinţelor impuse de atingerea obiectivelor strategice asumate la nivelul universităţii.

Asigurarea calității programelor de studiu este un proces de bază în evoluția spațiului european al învățământului superior. Creșterea colaborării interinstituționale, a mobilității studenților, a comparabilității diplomelor sunt câteva dintre aspectele vizate ca linii de acțiune în cadrul conceptului numit „asigurarea calității” încă de caând acesta a fost introdus ca prioritate în cadrul Procesului Bologna.

Facultatea de Energetică are ca obiectiv major să își întărească poziția în topul facultăților de profil din România și în comunitatea academică internațională, prin calitatea programelor de studii oferite și a activității de cercetare, seriozitate, eficiență și performanță, loialitate față de studenți și responsabilitate față de societate, contribuind la îndeplinirea cerințelor impuse de atingerea obiectivelor strategice asumate la nivelul universității.

Realizarea acestei politici se bazează pe proiectarea, implementarea, certificarea și menținerea unui sistem de management al calității care să conducă la atingerea următoarelor deziderate:

 • Caștigarea și menținerea încrederii studenților nosșri, a ARACIS-ului, a Ministerului Educației Naționale, a comunității academice și științifice românești și internaționale prin îmbunătățirea continuă a calității programelor de studii oferite;
 • Îmbunătățirea continuă a performanțelor prin corelarea necesităților și cerințelor studenților cu cerințele pieței muncii;
 • Desfășurarea de acțiuni pentru integrarea europeană a țării noastre, pentru consolidarea spațiului european al învățământului superior și a spațiului european al cercetării, Facultatea de Energetică aflându-se în avangarda reformei învățământului superior;
 • Dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională pe plan academic și de cercetare științifică prin încheierea de acorduri bilaterale, participarea la programe specifice de mobilități ale cadrelor didactice șsi studenților ( ERASMUS, LEONARDO, CEEPUS, etc) sau prin facilitarea accesului la burse gestionate de diverse organizații, fundații etc. ( CNBSS, FULBRIGHT, AUF, DAAD, HUMBOLDT, CANON etc.)
 • Ameliorarea calitativă a proceselor de învățare și predare, printr-o reflecție continuă asupra activităților didactice, printr-un efort de cercetare susținut, prin solidaritatea cadrelor didatice ș a studenților în căutarea soluțiilor creative pentru a trece la un învățământ orientat spre student;
 • Asigurarea unui management performant, orientat către responsabilitate, transparență și eficiență, prin informatizarea serviciilor, a gestiunii academice și prin implementarea conceptului de organizație inteligentă;
 • Aplicarea unui plan de comunicare sistemic ce vizează ameliorarea dialogului cu studenții, cu cadrele didactice, cu angajatorii, cu alumni și celelate părți interesate din comunitate, urmărindu-se promovarea imaginii fiecărei componente și realizarea coerenței instituționale;
 • Perfecționarea formării în domeniul competențelor de comunicare șsi orientarea învățării și a predării în relație cu transformările lumii contemporane;
 • Îmbunătățirea pregătirii profesionale și în domeniul calității a întregului personal, creșterea responsabilității reprezentând o preocupare continuă a facultății;
 • Îmbunătățirea continuă a bazei materiale a facultății pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a procesului didactic și științific;
 • Promovarea învățării pe parcursul vieții prin oferirea unor programe de formare profesională de calitate, adaptate la cerințele sociale și economice;
 • Asigurarea calității cercetării științifice, câștigarea și menținerea reputației internaționale prin dezvoltarea direcțiilor de cercetare existente și identificarea unor direcții noi, care pot aduce un avantaj competitiv facultății, creșterea vizibilității rezultatelor cercetării prin publicații de înalt nivel științific, organizarea și participarea la conferințe naționale și internaționale de prestigiu;
 • Asigurarea calității activității financiare, prin corelarea acesteia cu strategia de dezvoltare a facultății.

Din această perspectivă se impun următoarele acţiuni:

 1. Contribuţia la integrarea universităţii într-un proces de evaluare instituţională internaţional care să contribuie la creşterea vizibilităţii şi reputaţieii internaţionale.
 2. Creşterea calităţii activităţilor educaţionale şi de cercetare prin contribuţii la dezvoltarea mecanismelor şi procedurilor interne de autoevaluare.
 3. Realizarea unui învăţământ de calitate la nivelul tuturor celor trei cicluri de pregătire (studii de licenţă, master, doctorat) şi promovarea transparenţei cu privire la calitatea procesului de învăţământ.
 4. Evaluarea anuală a rezultatelor obţinute la toate programele de studii de la ciclurile de licenţă şi master.
 5. Aprecierea anuală a activităţii cadrelor didactice prin autoevaluare, evaluare colegială şi evaluare de către studenţi. În acest sens, se impune o mai intensă activitate în sensul participării studenţilor la aceste mecanisme de feed-back.

Pentru atingerea obiectivelor propuse în strategia pentru asigurarea calităţii, anual va fi elaborat un plan de măsuri pentru asigurarea calității, care cuprinde acţiuni proprii ale facultății, dar și acțiuni în vederea realizării obiectivelor impuse în planul de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii la nivelul UPB.