Anunturi

Bursa de scolarizare pe perioada studiilor

Compania HERMI din Slovenia, specializata in Protecție la Supratensiuni si Paratrasnete, ofera o bursa de scolarizare pe perioada studiilor. Studentii interesati pot afla mai multe informatii vizitind site-ul companiei pentru filiala din Romania: https://hermi-paratrasnet.ro/.
Candidaturile se pot trimite (in limba engleza) la :
Email: nina.saje@hermi.si
Tel: +386 3 426 06 60

ANUNT cu privire la bursele de studiu acordate de catre CNTEE Transelectrica SA


Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice  Transelectrica SA organizeaza in intervalul 02 octombrie – 22 octombrie 2019 procesul de selectie in vederea acordarii unui numar de 6 (sase) burse de studiu.

Daca ai rezultate bune la facultate si parcurgi cu succes procesul de selectie, noi iti oferim:

 • o bursa lunara, acordata timp de 12 luni
 • posibilitatea de a efectua un stagiul de practica in cadrul companiei
 • posibilitatea de a fi angajat la absolvire, pe o functie corespunzatoare pregatirii profesionale, pentru o perioada de minim 3 ani;

Conditii care trebuie indeplinite pentru a candida:

 • sa fii cetatean roman;
 • sa fii student in anul al III-lea sau al IV-lea (in anul universitar 2019-2020) in cadrul programelor de studii de licenta, specializarile: Ingineria Sistemelor Electroenergetice (Electroenergetica) sau Informatica Industriala, de la Facultatea de Energetica din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti;
 • sa fii integralist si sa fii promovat anul anterior de studiu cu media anuala de minim 8,00;
 • sa prezinti copia foii matricole cel putin pentru ultimul an de studiu;
 • sa prezinti o recomandare din partea unui profesor de la o disciplina de specialitate;

Bursa:

Bursele se vor acorda in baza unui contract incheiat intre CNTEE Transelectrica SA si student.  Beneficiarul va prezenta contractul spre avizare unitatii sau institutiei de invatamant la care studiaza.

Valoarea bursei lunare acordate de catre CNTEE Transelectrica SA:

 • pentru studentii anului IV -  cuantumul bursei este corespunzator salariului de baza minim brut pe economie, care este in cuantum de 2080 lei, conform HG nr. 937/2018; 
 • pentru studentii anului III – cuantumul bursei este de 1560 lei (75% din valoarea salariului de baza minim brut pe economie).

Conditii pentru mentinerea bursei:

 • promovarea anul de studiu pentru care beneficiezi de bursa, cu media anuala de minim 8,00;
 • alegerea temei proiectului de licenta la o disciplina agreata si de CNTEE Transelectrica SA;
 • desfasurarea perioadei de practica, in cazul in care programa o prevede, in cadrul CNTEE Transelectrica SA;
 • profesarea, prin angajare in cadrul CNTEE Transelectrica SA, la absolvirea studiilor, pentru o perioada de minimum 3 ani, pe un post corespunzator, in specialitatea studiilor absolvite, daca vor exista posturi vacante in companie, la acel moment;

Beneficiile ce pot fi obtinute ca viitor angajat in cadrul Companiei:

 • bonuri de masa;
 • indemnizatie de concediu de odihna/tratament;
 • vouchere de vacanta;
 • contributie la pilonul III de pensie;
 • posibilitatea de a participa la proiectele internationale din care face parte CNTEE Transelectrica SA si alte oportunitati de dezvoltare profesionala;
 • facilitarea un program adaptabil in vederea continuarii studiilor de master;
 • in cazul obtinerii unor burse (ex. Erasmus) posibilitatea suspendarii CIM si prelungirea; contractului proportional cu perioada pentru care a fost suspendata activitatea.

Pentru neexecutarea totala sau partiala a obligatiilor/conditiilor pentru mentinerea bursei, Beneficiarul va restitui in termen de 3 luni de la notificare, in baza contractului (si a angajamentului asumat), sumele primite cu titlu de bursa, indexate cu indicele de inflatie.

Depunerea dosarelor de aplicatie de catre studenti se va realiza la registratura CNTEE Transelectrica SA, strada Olteni, nr. 2 - 4, sector 3, parter, in intervalul 02 octombrie – 15 octombrie 2019.

Dosarele de aplicatie vor contine:

 • CV –ul candidatului, complet si actualizat (se vor mentiona si datele de contact);
 • Cerere de bursa; vezi anexa nr. 2
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal; vezi anexa nr. 3
 • Scrisoare de intentie de maximum 1 pagina;
 • Copia foii matricole cel putin pentru ultimul an de studiu;
 • O recomandare din partea unui profesor de la o disciplina de specialitate; vezi anexa nr. 1
 • Un document semnat de catre profesorul coordonator al procesului de selectie (dl. prof. dr. ing. Ion Tristiu) din care sa reiasa media generala pentru anii anteriori de studiu.

Persoanele selectate vor fi invitate telefonic sa participe la interviul care va avea loc in intervalul  21-22 octombrie 2019.

Persoana de contact din partea CNTEE Transelectrica SA: Maria Mihalache, tel. 0756012989, e-mail: maria.mihalache@transelectrica.ro

ANEXE:

FII ANTREPRENOR 3.0!

Bună ziua,

Avem deosebita plăcere de a vă anunța lansarea celei de-a treia ediții a proiectului CNFIS-FDI 2019- 0039 ,,FII ANTREPRENOR 3.0!”, din cadrul Universității POLITEHNICA București, organizat prin intermediul Centrului de Antreprenoriat și cofinanțat de către Ministerul Educației Naționale.

Centrul de Antreprenoriat susține demersurile antreprenoriale realizate de către studenții și absolvenții Universității POLITEHNICA București, prin crearea unui mediu stimulativ pentru tinerii care doresc să își dezvolte o afacere pe cont propriu, asigurându-le instrumentele educaționale și practice necesare în acest sens.

Proiectul „Fii antreprenor 3.0!” se derulează în perioada iunie-decembrie 2019 și vizează facilitarea transferulului de cunoștințe teoretice prin: organizarea unui curs de competențe antreprenoriale acreditat ANC, dezvoltarea ideilor de afaceri în cadrul sesiunilor de mentorat și totodată, încurajarea spiritului competitiv prin derularea unui concurs de idei de afaceri.

Regulament | Brosura

Athens Network

Programul de mobilitati de scurta durata Athens Network, se va desfasura in perioada 16-24 Noiembrie 2019. Pentru a aplica la acest program este obligatoriu sa parcurgeti etapele de mai jos:

 • Accesarea site-ului Athens și crearea unui cont pentru selectarea universității și a cursurilor pe care studentii doresc sa le urmeze http://athensnetwork.eu/
 • Descarcarea formularului de inregistrare si a formularului Student Commitment, pe care trebuie sa le prezinte la Directia Relatii Internationale (cladirea Rectorat, et. 3, camera 310) pana la data de 3 octombrie 2019;
 • Sustinerea unui test de limba engleza, nivel B2.

Termenul limita pentru inscrieri este 30 septembrie 2019.

European Youth Event (EYE2020)

Veolia Summer School

PROFESORI INOVATORI – STUDENTI ANTREPRENORI! (PISA)

Vă facem cunoscut faptul că în data de 09.07.2019 a fost semnat Contractul de finanțare aferent proiectului cu titlul PROFESORI INOVATORI – STUDENTI ANTREPRENORI! (PISA). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: „Educatie și competențe”, Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate. Beneficiarul proiectului este Universitatea POLITEHNICA din București (UPB).

Proiectul este implementat în parteneriat cu Universitatea din Pitesti (UPIT) și se va desfășura pe o perioadă de 24 luni de la data semnării Contractului de finanțare.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesului și participării la educația universitară, precum și creșterea atractivității ofertelor educationale la nivelul universităților partenere, prin: furnizarea de programe antreprenoriale, remediale, servicii de consiliere și orientare profesională și acordarea de burse pentru 420 de studenți (340 de la UPB și 80 de la UPIT)  din medii dezavantajate; îmbunătațirea competentelor profesionale pentru 75 de cadre didactice din UPIT; dezvoltarea a 3 oferte educaționale inovatoare și corelate cu piața muncii; activități de conștientizare pentru 50 de elevi din medii defavorizate.

Cei 340 de studenți ai UPB din care 25-30 de studenți de la Facultatea de Energetică în anii II și III la studii de licență, vor fi selectați în urma exprimării intenției acestora de a face parte din grupul țintă, pe baza principiului “primul venit-primul servit”, având prioritate studenții vulnerabili care au domiciliul/reședința în mediul rural, diferența fiind constituită din studenți netradiționali, CES, de etnie romă și din alte categorii vulnerabile cu condiția ca acestia să aibă domiciliul/reședința în regiunile mai puțin dezvoltate ale României și să fie înmatriculați la programe de studii universitare de licență în ani terminali, la domenii prioritare conform SNC, respectiv domenii de specializare inteligentă conform SNCDI.

Studenții participanți în proiect vor beneficia în ultimile 3 semestre de studii de licență și de un sprijin financiar – bursa Student Antreprenor (suma forfetară lunară de 300 lei). Acordarea acestei burse va fi condiționată de realizarea lunară de către aceștia a activităților specifice proiectului (frecventarea programului de formare antreprenorială; vizite de lucru la agenții economici relevanți; frecventarea programului de orientare și consiliere profesională).

Urmăriți pe pagina web a facultății  calendarul selectiei grupului țință și acțiunile ce trebuiesc întreprinse în acest scop.

Vă mulțumim și vă așteptăm să vă inscrieți in grupul țintă al proiectului!

Echipa proiectului PISA

RO SMART în Țara lui Andrei

Competiția RO SMART 2019 și-a desemnat câștigătorii!

"CAMPUS INTELIGENT - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI"

Proiectul CUPOLA își propune să contribuie la îmbunătățirea calității vieții comunității din cadrul Universității POLITEHNICA din București (UPB). Obiectivul general al proiectului este realizarea unui smart-campus bazat pe producerea energiei din surse regenerabile și utilizarea tehnologiilor ITC performante. Proiectul va realiza un sistem ecologic de alimentare cu energie a clădirii Grădiniței și Școlii UPB prin producerea în cogenerare a energiei electrice și termice cu ajutorul unor panouri solare hibride. Deasemenea, se va implementa și un un sistem de stocare a energiei electrice și termice. Se propune îmbunătățirea actului didactic prin implementarea unui sistem interactiv de prezentare a situației energetice a clădirilor monitorizate, de tip laborator in vivo al UPB, în vederea îmbunătățirii accesului la educație în domeniile surselor regenerabile și eficienței energetice a întregii comunități din cadrul UPB. Proiectul va facilita educația timpurie a preșcolarilor și școlarilor din cadrul Grădiniței și Școlii UPB în domeniul surselor regenerabile de energie și a mediului. Deasemenea, proiectul va fi replicabil la alte unități școlare similare. Prin intermediul proiectului se va implementa un sistem de măsurare, control și achiziții de date (SCADA) la nivelul corpurilor de clădire EC/EG/EI și a Grădiniței și Școlii UPB, precum și un dispecerat energetic al UPB. Acest obiectiv va asigura scalabilitatea soluției tehnice adoptate la nivelul corpurilor de clădire EC/EG/EI și a Grădiniței și Școlii UPB, suport pentru realizarea unui sistem la scala UPB, replicabil la diferite dimensiuni și ce poate fi folosit pentru integrarea în strategia de dezvoltare durabilă a sistemului energetic al UPB. Se va putea asigura transferul de know-how către alte unități școlare similare.

Programul Național Tabere Studențești în anul 2019

LISTA FINALĂ cu studenții Facultății de Energetică care beneficiază de locuri în Programul Național Tabere Studențești în anul 2019

Burse de studiu  acordate de catre CNTEE Transelectrica SA

HONOR HIDRAULICA 100

”TABERE STUDENȚEȘTI” 2019

LISTA STUDENȚILOR CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE OCUPARE A UNUI LOC GRATUIT ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL ”TABERE STUDENȚEȘTI” 2019

”Career path in firmele multinationale”

 • Vrei sa afli ce oportunitati de cariera exista in firmele multinationale?
 • Vrei sa intelegi cum lucreaza firmele din diferite domenii?
 • Vrei sa afli ce career path ti se potriveste?


Facultatea de Energetica din UPB si Crystal Talent Solutions te invita sa participi la evenimentul "Meet the market 1.0" care va avea loc joi 30.05.2019 la ora 14.00 in sala EC104.

Au confirmat prezenta unor importante firme multinationale in domeniile energy, automotive si banking asa ca vino pregatit cu intrebari pentru invitatii nostri.

IP Workshop

Vrei să ai parte de două săptămâni în care să înveți lucruri noi, dar să te și distrezi în vacanța de vară? Îți place domeniul IT&C? Vino și tu și ia-ți și prietenii la Școala de vară IP Workshop, în Târgu Mureș, în perioada 5 - 18 August. Te așteptăm cu următoarele cursuri:
- 3D Modeling
- Business Analytics
- Web Design (Photoshop)
- Backend Web Development
- Internet of Things
- Robotics
- Mobile Development (Android)
- Cyber Security Programming

Facultatea de Energetica pune la dispozitie 8 burse ce acopera cheltuielile de cazare, masa și costul celor două excursii.
Pentru mai multe detalii, te așteptăm pe pagina noastră: http://www.ipworkshop.ro/enrollment/

INTERNSHIP NEOTRONIX

Comunicat de presă - Universitatea Politehnica din Bucureşti

"IT pentru non IT-işti", un nou proiect al Universităţii Politehnica din Bucureşti

Facultatea de Energetică din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti şi Crystal System au dezvoltat un proiect comun ce are la bază un nou model formativ complementar gratuit pentru studenţii interesaţi să-şi dezvolte competenţele în domeniul IT/ tehnologie. Astfel, astăzi, 18 Aprilie, 2019, ora 14, în incinta Facultăţii de Energetică - sala EC104 va fi lansat proiectul "IT pentru non IT-işti" prin care aproximativ 150 de studenţi vor fi selectaţi şi, printr-un modul complementar în domeniul celor mai noi tehnologii şi aplicaţii software, vor accede la formarea lor profesională suplimentară.

Astăzi există o criză de personal specializat cu competenţe pe domeniul IT. Pe de o parte, cererea de personal depăşeşte oferta, iar pe de altă parte menţinerea angajaţilor existenţi reprezintă o provocare continuă cu care se confruntă companiile. Acordul de parteneriat între Facultatea de Energetică şi Crystal System vine să ofere unele soluţii pentru aceste probleme. Tematica cursului de formare (denumit "IT pentru non IT-işti") are la bază studierea următoarelor elemente principale: Algoritmica, Programare în limbajul ABAP (SAP) şi Baze de date. În prealabil, firmele din domeniu au fost consultate pentru a adapta conţinutul formării la necesităţile mediului economic.

"Digitalizarea a schimbat şi va schimba în mod semnificativ atât mediul de business, cât şi modul nostru de viaţă. Trecerea la un viitor digital va afecta fiecare companie, indiferent de industria din care face parte. Oportunităţile de muncă în domenii bine plătite vor creşte dacă ai competenţe în zona de IT, împreună cu cele din domeniul specific de licenţă şi master. Parteneriatul nostru presupune selectarea în fiecare an universitar a unui număr de circa 150 studenţi şi formarea lor profesională suplimentară printr-un modul complementar în domeniul celor mai noi tehnologii şi aplicaţii software, cu aplicabilitate în domeniul ingineriei energetice" a declarat prof. Dr. ing. Horia Necula, Decanul Facultăţii de Energetică din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

Profesorii implicaţi în predarea cursurilor sunt din UPB (Facultatea de Energetică) dar şi specialişti din cadrul companiei Crystal System. Evenimentul de lansare a proiectului, va avea loc astăzi, 18 aprilie la ora 14.00 în cadrul Facultăţii de Energetică - sala EC104, prima serie de cursuri urmând a se organiza în perioada 6 mai - 15 iunie 2019, într-o sală complet modernizată de către Crystal System şi adaptată cerinţelor specifice ale formării.

Grupul MOL caută absolvenți de top care să aplice pentru programul Growww 2019

 • Perioada de aplicații este deschisă până la 28 Aprilie 2019, la adresa: molromania.ro/cariera/growww
 • Growww este programul emblematic de recrutare de talente al Grupului MOL, adresat tinerilor absolvenți care doresc să își înceapă cariera într-una din cele mai mari companii din ECE
 • MOL Romania are deschise 7 poziţii în cadrul programului Growww 2019
 • Începând din 2007, peste 2.100 de tineri talentați din întreaga lume s-au alăturat MOL, ca parte a acestui program care are cea mai bună rată de retenție din categoria programelor de profil, de aproape 80% în 2018.


Budapesta, 4 Martie 2019 – Astăzi, Grupul MOL a anunțat începerea perioadei de aplicații pentru următoarea ediție a programului său premiat de recrutare de talente, Growww 2019, care oferă tinerilor absolvenți o oportunitate unică de a-și începe cariera într-una dintre cele mai mari corporații din Europa Centrală și de Est. Prin intermediul programului, MOL își propune să dezvolte o nouă generație de experți în industrie, oferindu-le posibilitatea de a învăța și de a veni cu soluții la provocări de business din realitatea de zi cu zi, lucrând într-una din cele mai complexe industrii.


Grupul MOL deschide peste 140 de posturi în domeniile ingineriei, afacerilor, IT, precum și științelor sociale și ale naturii. Candidații cu o experiență profesională de până la un an pot candida pentru funcții atât la sediul central din Budapesta, cât și la subsidiarele locale ale Grupului MOL din zece țări: Austria, Croația, Cehia, Ungaria, Italia, Norvegia, Polonia, România, Slovacia și Slovenia.

Acest program intensiv cu durata de un an oferă posibilitatea de familiarizare cu operațiunile Grupului MOL din toate segmentele de business și funcționale. Pe lângă cunoștințele practice și vizitele la diverse platforme industriale, tinerii profesioniști au șansa de a câștiga informații specifice domeniului printr-un program educațional de afaceri/business bine structurat, ce reprezintă totodată și o excelentă oportunitate de a relaționa cu manageri de top ai companiei și de a crea relații profesionale. Fiecare participant este susținut de un mentor care îi oferă îndrumare profesională și feedback, ajutându-l totodată să se adapteze unui mediu de lucru dinamic și multicultural.

"De la lansarea în 2007 a programului Growww, primim anual peste șase mii de cereri; am angajat peste două mii de participanți, menținând în același timp o rată de retenție solidă, de 80%. Pentru mine, această popularitate continuă a programului nostru de atragere a tinerilor talentați este încă o dovadă a faptului că MOL este unul dintre cei mai atrăgători angajatori din regiunea ECE. În calitate de companie globală, le oferim tinerilor libertatea de a gândi la scară mare și posibilitatea de a transforma ideile în realitate. Consider că, dat fiind că suntem într-un proces de transformare strategică a afacerii noastre, alimentarea acestui spirit inovator este mai importantă decât oricând pentru ca, în anii care vin, compania să reziste probei timpului", a declarat Zdravka Demeter Bubalo, vicepreședinte responsabil de Resurse Umane în cadrul Grupului MOL.
De-a lungul ultimului deceniu, programul Growww a câștigat recunoaștere internațională extinsă și a devenit o adevărată marcă în industrie, cu cea mai bună rată de retenție dintre programele de profil, de 80%. În același timp, proporția femeilor din totalul celor angajați a ajuns la 40% anul trecut, depășind cu mult media din industria de petrol și gaze.

Pentru mai multe informații despre programul Growww, vă rugăm vizitați: molgroup.info/growww

Despre Grupul MOL

Grupul MOL este o companie internațională integrată și independentă, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operațiuni în peste 30 de țări, 26.000 de angajați în întreaga lume și peste 100 de ani de experiență în industrie. Experiența grupului în domeniul explorării și producției de hidrocarburi sprijină operațiunile de producție în 8 țări și activitățile de explorare în 13 țări. Grupul MOL controlează patru rafinării și două unități petrochimice la nivelul managementului integrat al lanțului de aprovizionare, în Ungaria, Slovacia și Croația. Compania are, de asemenea, o rețea de aproximativ 2.000 de benzinării în Europa Centrală și de Sud-Est, în 9 țări, din care 218 în România.

Despre MOL România

MOL România este o subsidiară a MOL Group și una dintre cele mai importante companii petroliere din România, cu o prezență de peste 20 ani pe piața autohtonă. MOL România are un portofoliu extins de produse și servicii în domeniul comerțului de carburanți, lubrifianți, produse petrochimice și bitum. În prezent, compania deține un număr de 215 stații de servicii, 2 depozite de carburanți, la Giurgiu și Tileagd și un terminal LPG la Tileagd. MOL România a fost prima companie petrolieră care a implementat un program de loialitate, MOL MultiBonus, recompensat de 2 ori cu locul I pentru calitate în clasamentul programelor de loialitate din România în cadrul cercetării de piață QUDAL. Începând cu anul 2017, MOL România este parte a proiectului NEXT-E care vizează instalarea a 40 de stații de încărcare pentru autovehicule electrice. MOL România este un membru activ al comunităților în care operează, printr-o platformă extinsă de programe sociale precum Premiul Mentor, Program pentru Sănătatea Copiilor sau Permis pentru Viitor. MOL România are sediul social la Cluj-Napoca, sediul de business la București, un sediu administrativ la Arad și un număr de aproximativ 250 de angajați proprii.

Consiliere practică – Proiectul PRAC-TIC

Studenţii anului III licenţă sunt invitaţi să participe în ziua de luni, 15.04.2019, la consilierea privind derularea stagiului de practică în cadrul proiectului PRAC-TIC. Vor fi organizate două şedinţele de consiliere:

•    ora 14.00, în sala EG 310;

•    ora 16.00, în sala EC 001.

PROGRAMUL REGIONAL DE ACCELERARE
SOCIAL INNOVATION TO TACKLE ENERGY POVERTY

Anul acesta se implementează şi în România Social Innovation to Tackle Energy Poverty, un accelerator de soluţii dezvoltat de Ashoka şi Fundaţia Schneider Electric care adresează problematica sărăciei energetice în România, Bulgaria, Cehia, Polonia şi Ungaria. Adresat ONG-urilor, start-up-urilor, autorităţilor locale sau persoanelor cu pasiune pentru domeniu, progrmul oferă sprijin timp de jumătate de an, cu experti seniori de la Schneider Electric, Enel si PwC, premii în bani, experienţă de studiu la Praga şi oportunitatea de a prezenta proiectul în cadrul evenimentului final de la Bruxelles.


Având în vedere că în acest program pot aplica proiecte mature, dar şi proiecte la început de drum, oportunitatea este una potrivită şi pentru studenti. Poţi aplica până pe data de 12 aprilie şi informaţii suplimentare despre program găseşti pe website-ul oficial, Facebook sau Instagram. Pentru detalii suplimentare poţi lua legătura direct cu Ovidiu Condurache (ohcondurache@ashoka.org), project manager al programului, care te poate ajuta inclusiv în procesul de aplicare.

Prezentare program GraduatE.ON

Miercuri 27.03.2019, orele 9.30 în sala ELa 117, va avea loc prezentarea programului pentru absolvenţi GraduatE.ON.

Decan,
Prof. dr. ing. Horia NECULA

Prezentare EFACEC Central Europe

Facultatea de Energetică invită studenţii anilor III şi IV licenţă să participe la întâlnirea cu reprezentanţii companiei EFACEC Central Europe. La această întâlnire se va face o prezentare generală a companiei, precum şi a oportunităţilor de angajare şi de efectuare a stagiilor de practică.

Întâlnirea va avea loc în ziua de luni, 25.03.2018, orele 14.30, în sala EG 310.

Decan,
Prof. dr. ing. Horia NECULA

Consiliere practică – Proiectul PRAC-TIC

Studenţii anului III licenţă sunt invitaţi să participe în ziua de luni, 25.03.2018, la consilierea privind derularea stagiului de practică în cadrul proiectului PRAC-TIC. Vor fi organizate două şedinţele de consiliere:
•    ora 14.00, în sala EG 310;
•    ora 16.00, în sala EC 001.

Decan,
Prof. dr. ing. Horia NECULA

OPORTUNITATE DE STUDIU: BURSĂ DE MASTERAT ÎN OLANDA

Până pe 2 aprilie 2019, studenții români pot aplica pentru o bursă de masterat în valoare de 5.000 de euro la o universitate din Olanda, oferită prin programul NN Future Matters. Pe tot parcursul programului de studii, participanții vor beneficia de sprijin și asistență din partea specialiștilor NN.

Condițiile de acordare a bursei:

 • Să aplicați la un program de master full-time în domeniul finanțelor, data science, al gestionării riscurilor, economiei sau antreprenoriatului la una dintre universitățile din Olanda participante la program.
 • Să începeți studiile de masterat în luna septembrie a anului universitar 2019-2020.
 • Să fiți primul din familia dumneavoastră care are o diplomă universitară (adică niciunul dintre părinții/tutorii dumneavoastră să nu fi obținut o diplomă de licență).
 • Să îndepliniți cerințele de admitere ale instituției de învățământ pentru care optați.
 • Să nu fi studiat sau să fi lucrat vreodată în străinătate, până în momentul aplicării.

Procedura de aplicare:

Pentru mai multe informații despre accesarea bursei și alcătuirea dosarului, accesați următorul link.

Anunțarea câștigătorilor se va face în prima jumătate a lunii iunie 2019.

EIA 2019 theme: Dive Deeper

Nature is our largest resource for technology. Some of our greatest technological achievements were not original ideas, they were found in nature. Sonar, swarm logic, wind turbines, even Velcro, were all created from observing natural elements.

With 71% of Earth being covered by water, what else can we learn if we look a little deeper. Our challenge is to take the natural technology found within water and learn how to use it to develop innovative solutions.

Dive deeper…into our natural resources, into obscure opportunities, into unlikely places. Discover the natural technology within.

Dates to remember
Jan 28 - Apr 20 - Phase 1: Register your team and submit your idea. Entries could be updated until April 20, 2019 at 11:59 pm (23:59) GMT
April 20 - May 20 - Regional competition

May 20 - Regional winners & semi-finalist announced

July 1 - Oct 10 - Phase 2: Mentorship program

Nov 1 -  Finalists Announced

Nov 5 - Dec 5 - Phase 3: Finalists Mentorship

Dec 11 - Nobel Museum Grand Final

Register your team now!


FameLab 2019

FameLab este una dintre cele mai mari competiții internationale de comunicare a științei din lume.


Aflată la a XI a ediție în România, competiția FameLab se adresează tinerilor cu vârsta între 19  și 40 de ani care studiază sau lucrează în domeniul ingineriei, medicinei, tehnologiei, biologiei, chimiei, fizicii sau matematicii.

Înscrierea la FameLab se poate face online prin trimiterea unei prezentări video de maximum 3 minute despre un subiect științific sau tehnologic la alegere, până pe data de 31 martie 2019.

Toate detaliile privind înscrierea și formularul online pot fi găsite pe website-ul British Council

Din rândul celor care se înscriu cu o prezentare video, juriul ii selectează pe cei care vor merge în etapa preselecțiilor regionale pe baza acelorași 3 criterii folosite în evaluarea concurenților care susțin prezentări de pe scenă: conținut, claritate și charismă.

Preselecția regională organizată de British Council în parteneriat cu Universitatea POLITEHNICA din București, se va desfășura în cadrul POLIFEST pe data de 11 aprilie 2019, ora 14:00, Hol AN Rectorat.

Școala de vară 2019. Descoperă Belarusul: de la educație la cultură

Școala de vară 2019. "Descoperă Belarusul: de la educație la cultură" (a treia ediție) va avea loc Universitatea Pedagogică de Stat din Belarus, numit după Maxim Tank din Minsk, din 26 iunie până în 5 iulie 2019


BURSELE FULBRIGHT STUDENT 2020-2021 PENTRU STUDENȚII, MASTERANZII ȘI DOCTORANZII ROMÂNI

Comisia Fulbright Româno-Americană și Universitatea Politehnica din București vă invită la o prezentare a oportunităților de studiu și de cercetare în Statele Unite, prin programul de burse Fulbright și independent.

JOI, 14 MARTIE, ORA 12.00

Cladirea CAMPUS, Sala de conferințe 1

Splaiul Independenței no. 313

Prezentarea se va concentra asupra Programului „Fulbright Student Award 2020-2021”, pentru studii de masterat sau de cercetare doctorală (non-degree) la universități din Statele Unite ale Americii.

Bursa „Fulbright Student” vizează toate disciplinele, exceptându-le pe cele clinice, și se adresează absolvenților, masteranzilor, studenților în an final de licență și doctoranzilor români, de la universități acreditate de stat sau particulare.

Mai multe detalii despre Fulbright Student Award sunt disponibile în anunțul oficial al competiției:

http://www.fulbright.ro/news/605-fulbright-student-award-2020-2021


Absolvirea promoției de ingineri 2019

Având în vedere tradiția universității noastre în organizarea evenimentului de la finalul anului universitar – Absolvirea promoției de ingineri 2019 – încercăm ca  pentru ediția din acest an, să punem la dispoziția studenților facultății de Energetică un set complet format din eșarfă + tocă personalizate.

Inițiativa vine în sprijinul idei ca toți studenții universității noastre să aibă același tip de eșarfe și toci – evident personalizate distinct pentru fiecare facultate.

Setul complet compus din eșarfă + tocă vor fi achiziționate de la magazinul UPB la un preț estimat de 30 lei/set.

Sediul Magazinului UPB este situat la intrarea în Biblioteca Centrală UPB
- contact: Tel: 0726779845 / Email: magazin@upb.ro

Carieră în Industria Energetică

Facultatea de Energetică din cadrul UPB și Filiala București Tineret a Societății Inginerilor Energeticieni din România, organizează a șaptea ediție a Conferinței: Carieră în Industria Energetică în perioada 4-9 martie 2019.

În cadrul acestui eveniment studenții pot afla mai multe informații legate de internship-urile și stagiile de practică organizate de către companiile participante, iar tinerii ingineri pot descoperi oportunitățile de viitor, astfel reușind să-și aleagă job-ul cel mai potrivit. De asemenea, participanții vor afla concret care este rolul companiei pe piața muncii și proiectele din domeniul energetic ce sunt (sau urmează să fie) implementate.

În deschiderea evenimentului, au confirmat participarea, în calitate de Speakeri personalități din industria energetică românească: Mihnea Costoiu - Rector Universitatea Politehnica București, George Darie - Prorector Universitatea Politehnica București, Horia Necula – Decan Facultatea Energetica, Corina Popescu – Președinte IRE, Răzvan Nicolescu – Senior expert în cadrul Deloitte,  Corneliu Bodea  – Președinte CRE, Fănică Vatră – Director Executiv SIER.

În prezent și-au anunțat prezența în cadrul conferinței și vor prezenta oportunitățile de carieră companiile: Rompetrol, Enel, Adrem, Nuclearelectrica, E.ON, Schneider, Romelectro, NXDATA, Complexul Energetic Oltenia, Dr. Pendl & Dr. Piswanger, Siemens, Eximprod Grup, Monsson Group. Voith, EnergoBit, ABB România, Expleo.

Anul acesta, este un nou an bogat în interacțiuni cu tinerii studenți prin cele 5 workshop-uri din ziua de 7.03.2019 susținute de:

 • Atitudis Consulting
 • Enel
 • Dr. Pendl & Dr. Piswanger
 • Adrem
 • Rompetrol

Studenții vor putea interacționa cu reprezentanții companiilor participante în zile de marți și miercuri 5-6 martie 2019 la standurile acestora.

Vineri și sâmbătă peste 100 de participanți de la conferință vor merge în cele 4 vizite tehnice organizate la CNE Cernavodă, Enel, Complexul Energetic Oltenia și Hidroelectrica.

Partenerii evenimentului:

Parteneri Gold: Rompetrol, Enel, Adrem.

Parteneri Silver: Nuclearelectrica, E.ON,  Schneider.

Parteneri Bronze: Romelectro, NXdata, Complexul Energetic Oltenia, Dr. Pendl & Dr. Piswanger, Voith.

Parteneri Media: InvestEnergy, energynomics, NewsEnergy, Focus Energetic

Parteneri: CRE, RWEA, ACUE, ARPEE, ASFE, MicroDERLab, EESTEC București, BEST București

Evenimentul se va desfășura la Biblioteca Centrală a Universității Politehnica din București, etajul 3.

Formularul de înregistrare este: http://tineret.sier.ro/cie2019.php?p=inregistrare

Pentru mai multe detalii ale evenimentului : http://tineret.sier.ro/cie2019.phpAppel à candidatures : Concours « Parle-moi science ! » édition 2019

Agenția Universitatilor Francofone (AUF) organizeaza concursul  «Parle-moi science !».

Concursul este destinat studenților din tarile din Europa Centrala și de Est și se va desfășura în perioada 15-31 martie 2019.

Concursul consta in selectarea celui mai bun videoclip realizat de studenți, în cadrul căruia participanții trebuie să explice în trei minute un concept științific studiat.

Conceptul științific ales trebuie prezentat într-un mod simplu, distractiv și inovator.

Videoclipurile ar trebui să acopere subiecte legate de știință.

Condițiile de inscriere la concurs sunt:

 • - Formarea unei echipe de trei studenti;
 • - Completarea formularului care se regaseste in linkul de mai jos;
 • - Transmiterea carnetului de student pentru anul universitar 2018-2019 pentru fiecare membru al echipei (traducerea carnetului în limba franceza);
 • - Transmiterea unui film video la adresa de e-mail jeunesse-eco@auf.org pana la data de 31 martie 2019.

Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati urmatorul link - https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-concours-parle-moi-science-edition-2019/

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA TESTULUI DE COMPETENŢĂ
LINGVISTICĂ PENTRU CANDIDAŢII LA MOBILITĂŢI ERASMUS DIN CADRUL UPB – MARTIE 2019

În sprijinul susţinerii studenţilor din cadrul UPB în vederea participării la mobilităţi ERASMUS, Departamentul de Comunicare în Limbi Moderne (DCLM) din cadrul Facultăţii de Inginerie în Limbi Străine (FILS) organizează, ca şi în anii trecuţi, în mod gratuit examen de testare a competenţelor lingvistice pentru candidaţii înregistraţi la facultăţile de bază, destinat exclusiv selecţiei ERASMUS, fără valabilitate în alte contexte.

Testarea competenţelor lingvistice va avea loc astfel:

Limba străină    
DataSalaOra
Engleză5 martie 2019AN024 18:00
Germană7 martie 2019BN02616:00
Franceză, Spaniolă7 martie 2019BN02914:00

Examenele vor avea o durată de 60 minute. Candidaţii vor fi testaţi pentru a se constata dacă au nivelul B2 - CEFR.

Condiţii de participare la evaluare:

 • candidaţii trebuie să fie înregistraţi pe listele transmise de facultăţi;
 • candidaţii trebuie să prezinte carnetul de student şi actul de identitate.

Toată logistica este asigurată de FILS.

Înregistrarea studenţilor Facultăţii de Energetică, în vederea susţinerii testului de competenţă lingvistică în cadrul DCLM, se poate face la dl. prodecan Ion Triştiu, până la data de 27.02.2019.

Decan
Prof. dr. ing. Horia Necula

Scoala de primavara "Enjeux et défis pour le développement durable" INSA

L'Agence universitaire de la Francophonie

Appel à candidatures : Mobilités de stage professionnel: https://goo.gl/wYmL3T

Date limite: 10 mars
Durée du stage: 1-3 mois, entre avril et décembre 2019
Public cible: étudiants en L2, L3 et master

Le stage doit obligatoirement être inscrit dans les curricula des candidats.

ATHENS PROGRAMME (http://athensnetwork.eu/)


Pentru a aplica la acest program este obligatoriu ca studentii să aibă cunoștințe de limba engleză nivelul B2 si sa parcurga etapele de mai jos:

-  Completarea formularului:  https://goo.gl/forms/wDY1aKuKDOyuhtuc2

-  Accesarea site-ului Athens și crearea unui cont pentru selectarea universității și a cursurilor pe care studentii doresc sa le urmeze http://athensnetwork.eu/

Termenul limita pentru inscrieri este 28 ianuarie 2019.

Hidroelectrica, reluare procedură de selecție pentru bursele de studiu

Hidroelectrica a decis reluarea, până la data de 14.12.2018, a procesului de selecție pentru acordarea de burse private de studiu pentru studenți.

Pentru cele 30 de burse disponibile pentru anul universitar 2018-2019, societatea a înregistrat, din luna august și până la această dată, 32 de solicitări. În urma analizării dosarelor și a susținerii probei interviu, au fost selectați 7 studenți, cu medii peste 8. Pentru restul de 23 de burse, în valoare de 1.000 de lei pe lună/student, destinate celor înscriși în instituțiile de învățământ universitar, Hidroelectrica dorește să reia procesul selecție.

SPEEH HIDROELECTRICA SA anunţă organizarea selecției pentru acordarea unui număr de 23 burse private de studii pentru studenţi înscriși la cursuri de zi în anul universitar 2018-2019, pe teritoriul României.

1. Total burse pentru studenţi ai facultăţilor cu profil energetic, hidroenergetic, electrotehnic şi electromecanic: 15

Nr. crt.
Specialitatea
Nr. burse
Alocat pentru
1.energetică/hidroenergetică/electrotehnică3SH Bistriţa
2.energetică/hidroenergetică/electrotehnică3SH Curtea de Argeş
3.energetică/hidroenergetică/electrotehnică1SH Haţeg
4.energetică/hidroenergetică/electrotehnică5SH Porţile de Fier
5.energetică/hidroenergetică/electrotehnică2SH Râmnicu Vâlcea
6.energetică/hidroenergetică/electrotehnică1SH Sebeş

Total Burse
15

2. Total burse pentru studenţi ai facultăţilor cu profil de construcţii hidrotehnice, economic, juridic, IT: 8

Nr. crt.
Specialtatea
Nr. burse
Alocat pentru
1.construcţii hidrotehnice1SH Curtea de Argeş-UH Buzău
(pentru amenajarea hidroenergetică Siriu-Nehoiaşu)
2.construcţii hidrotehnice1SH Cluj
(pentru amenajarea hidroenergetică Răstolniţa)
3.construcţii hidrotehnice1SH Porţile de Fier-UH Târgu Jiu
(pentru amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbeşti)
4.finanţe-bănci/contabilitate/management economic2Executiv Hidroelectrica – Departament Financiar, Departament Contabilitate
5.IT1Executiv Hidroelectrica – Departament IT şi Comunicaţii
6.management resurse umane1Executiv Hidroelectrica – Departament Resurse Umane
7.drept1Executiv Hidroelectrica – Departament Juridic

Total burse
8

Condiții obligatorii pentru admiterea la interviul de selecție:

 • solicitantul trebuie să fie persoană fizică română (student al unei instituţii de învăţămînt superior acreditate de Ministerul Educației Naționale, înscris la cursurile de zi la una din specialitățile din coloana 2 şi să îndeplinească toate condiţiile de înscriere în anul al III-lea de studiu)

 • solicitantul trebuie să facă dovada promovării tuturor examenelor din cadrul anilor de studiu I și II;

 • media de absolvire de către solicitant a anului II de studiu să fie de minim 8,00;

 • solicitantul nu primeşte bursă din partea unei societăţi, organizaţii sau instituţii de stat – alta decât instituţia de învăţământ superior la care a fost admis cu excepţia burselor cu caracter social.

Solicitanții vor transmite la SPEEH Hidroelectrica – Departamentul Resurse Umane/Serviciul Dezvoltare Personal, dosarul de înscriere constituit din:

 • Fișa de înscriere – poate fi descărcată de pe site-ul societății www.hidroelectrica.ro – original;

 • 1 fotografie tip paşaport; o Carte de identitate - copie;

 • Curriculum Vitae în format Europass actualizat la data depunerii documentelor - original;

 • Diplome, atestate, certificate de participare la sesiuni de comunicări științifice, implicare în proiecte de cercetare și de voluntariat etc. – copie;

 • Adeverință de student -original;

 • Situația școlară, valabilă la data depunerii documentelor - original;

 • Două recomandări, semnate și datate de către două cadre universitare - original.

Data limită de depunere a dosarului de înscriere este 14.12.2018 ora 14.00.

Neîndeplinirea condiţiilor obligatorii, lipsa oricărui document din dosarul de înscriere sau depunerea documentelor după data limită, atrag respingerea înscrierii pentru acordarea unei burse private de studii.

Selecţia candidaţilor pentru acordarea unei burse private de studii se face prin intermediul unui interviu de selecție. Candidații admiși la interviul de selecție în urma analizei fișelor de înscriere și a documentelor anexate, vor fi anunțați cu privire la locul, data și ora de desfășurare a interviului.

In cadrul interviului de selecție comisia de selecție va avea în vedere cel puţin următoarele criterii: o interesul și implicarea candidatului pentru continuarea studiilor și reuşita în carieră:

 • capacitatea de a argumenta alegerea făcută din punct de vedere al studiilor şi al abilităţilor practice;

 • implicarea în activităţi extracurriculare;

 • abilităţile de prezentare şi susţinere a ideilor în faţa comisiei de selecţie.

Graficul desfășurării procesului de selecție este următorul:

1.Depunerea dosarelor de înscriere14.12.2018
2.Analiza fișelor de înscriere și a documentelor anexate17 – 21.12.2018
3.Comunicarea listei cu canditații admiși pentru interviul de selecție7.01.2019
4.Desfășurarea interviului de selecție14-18.01.2019
5.Incheierea contractelor de acordare a burselor21 -25.01.2019

EFACEC Romania angajeaza:

Position: Junior Tender Engineer

Roles and responsibilities:

 • Reviewing and extracting relevant technical and commercial information for products or services such remote terminal units, PLC, programmable automation system featuring multiple  communication and I/O options as well as integrated HMI, industrial-grade fanless hardware platform, SCADA application and DMS or EMS applications;
 • Preparing technical documentation including SCADA architecture for each project using Microsoft Visio;
 • Obtaining quotations for equipment, materials and services from outside organizations;
 • Making connections between sale departments and engineering departments to ensure compliance with customer’s requirements;
 • Contributing to optimize design solutions whilst identifying and grading commercial, engineering and implementation risks;
 • Liaising with internal departments to obtain man hours and site work estimates;
 • Production of of project cost make-up sheet and tender approval documentation;
 • Participating in tender approval process with senior management;
 • Produce and issue tender submission package;
 • Consolidation of final offer for submission;
 • Providing technical and commercial support during offer presentation, evaluation and contract negotiation;
 • Maintain corporate database updated;

Skills, Experience and Qualifications:

 • Experience in or knowledge of EPLAN Electric Software
 • Experience in or knowledge of AutoCAD Software
 • Experience in or knowledge of Power Transformer Substations
 • Ability to define problems, collect data, establish facts, and draw valid conclusions
 • Ability to communicate and drive continuous improvement actions
 • A positive attitude combined with excellent interpersonal and motivational skills

EFACEC Central Europe Limited S.R.L.   

T&D Department             

e-mail: daniel.ene@efacec.com

www.efacec.com

Street Sos. Dudesti-Pantelimon No. 42, 033094, Sect. 3, Bucharest, Romania

Phone:   0040 21 323 30 91 | Fax:  0040 21 323 31 22 | Mobil Phone: 0720027299

Angajari - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare

Recrutam personal(debutanti), care sa aiba studii superioare finalizate, cunostiinte solide de limba engleza si carnet de conducere. Detalii despre activitatea desfasurata de institutie gasiti pe urmatorul site:http://www.cncan.ro/. Astept CV-urile posibililor noi colegi la adresa atena.niculescu@cncan.ro

Bursa URSUS – Studenti pentru Comunitate

Compania SC Ursus Breweries SA sponsorizează prin programul “Bursa URSUS – Studenti pentru Comunitate” acordarea unui numar de 2 burse  în valoare de 400 lei pe luna, timp de 9 luni (decembrie 2018 – august 2019).

 Participarea şi nscrierea la concurs:

La concursul de acordare a burselor nominale au dreptul să participe studenţii Facultăţii de Energetică din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, din anul 1 nivel master şi studentii aflaţi în anul 2 sau 3 nivel licenţă.

Bursierii nu au nici o obligaţie contractuală faţă de S.C. URSUS BREWERIES S.A. ce a oferit sponsorizarea. În mod excepţional, poate fi solicitată participarea bursierilor la diverse evenimente sau campanii de presă pentru a vorbi despre programul de burse URSUS, participare care va fi stabilită de comun acord.

La concurs pot participa doar studenţii români, integralişti, care au obtinut în semestrul precedent desfăşurării concursului minimum media 8 şi care au o conduită academică demonstrată printr-o scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar.

 Studenţii care se vor înscrie la concurs vor prezenta următoarele documente:

a) Cerere tip adresată Facultăţii de Energetică;

b) Adeverinţă din partea facultăţii care atestă media generală pe ultimul semestru încheiat;

c) Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar;

d) Curriculum Vitae;

e) Scrisoare de motivare în care studentul trebuie să prezinte:

 • organizaţiile non-profit, neguvernamentale, non-politice din care face sau a făcut parte pe perioada studiilor universitare;
 • poziţia ocupată (ex. coordonator departament/vice-preşedinte/preşedinte) în cadrul acestora şi în ce perioadă;
 • activitatea desfăşurată în cadrul acestora (ex. voluntar/coordonator/iniţiator), proiecte coordonate şi/sau iniţiate şi/sau în care a fost implicat în cadrul acestor organizaţii şi rezultatele acestor proiecte;

f) Participarea în cadrul proiectelor de implicare în comunitate menţionate în scrisoarea de motivare trebuie confirmate prin adeverinţe depuse în original.

Termenul limita de depunere a dosarelor este data de 07 decembrie 2018, ora 14:00.

Documentele de mai sus se depun online la  adresa de mail decanat.energetica@gmail.com şi în dosar de plastic cu şină, la sediul Decanatului Facultăţii de Energetică.

REZULTATE EVALUARE DOSARE BURSA URSUS

Nr. crt.
Nume si prenume
Punctaj
1.
Cracana Raluca Elena
85
2.
 Macovei Mircea Gabriel
80
3.Mustatea Sorina Florentina70
4. Palade Dan60
5. Marin Iulian Danut50
6.Draghici Anda Irina45
7. Diaconu Ionut45
8.Nistor Constantin Cristian35
9. Tanase Silviu35
10. Dinca Ionela Valentina30
11. Serafim Cristina25
12. Feraru Razvan Iulian25