Admitere 2021 - Master

Informaţii generale

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT – ANUL UNIVERSITAR 2021 – 2022
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PROCESULUI DE INVATAMANT IN CADRUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT DIN UPB – AN UNIVERSITAR 2020-2021

Oferta educationala

DomeniulSpecialitateaPrescurtareLocuri disponibile
Buget
Taxa
Inginerie Energetică Eficienţa Energetică
MS425
3
Energetica Orașelor InteligenteMS1425
3
Hidro-Informatică și Ingineria Apei
MS1325
3
Informatică Aplicată în Energetică
MS1125
3
Monitorizarea şi Controlul Sistemelor Electroenergetice
MS225
3
Inginerie Nucleară
MS525
3
Servicii Energetice
MS1225
3
Surse Regenerabile de Energie
MS925
3
Ingineria Mediului Managementul Mediului si Dezvoltare Durabila
MB125
3
Inginerie şi Management Managementul Sistemelor Energetice
MS825
3

SESIUNEA I - ADMITERE

Faza I - ÎNSCRIERE: 03.07-11.07.2021

Pachet de documente necesar înscrierii online a candidaților

a)

Fișa de înscriere în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Această fisa se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro după completarea restului informațiilor necesare înscrierii (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie urmată de scanare/fotografiere sau dacă acesta posedă – semnătură electronică certificată). Varianta semnată este ulterior încărcată în format *.pdf în platforma de înscriere on-line

b)

1 fotografie (tip pașaport/CI, color, minim 2MP, format *.jpg) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

c)

Diploma de bacalaureat (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

d)

Diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro. Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2021 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu.

e)

Foaia matricolă/suplimentul la diplomă (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

f)

Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

g)

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

h)

Dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB), încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.  Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de către Senatul UPB, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro. Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.

i)

Declarație pe propria răspundere prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

j)

Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Documentul semnat este scanat/fotografiat și încărcat în format *.jpg sau *.pdf în platforma de înscriere on-line https://admitere.pub.ro.

k)

Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul UPB la care candidează, emisă cu maxim 30 de zile înainte de înscrierea la concurs. Documentul, daca este tipărit, va fi scanat/fotografiat și încărcat în format *.pdf. Daca documentul este electronic (transmis de medicul de familie) acesta este transformat în format *.pdf și încărcat în platforma de admitere, https://admitere.pub.ro.

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c) - (g).

Faza II - CONCURSUL DE ADMITERE: 15.07.2021

Concursul de admitere la studii universitare de masterat constă din două probe:

  1. Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs și considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licență sau a studiilor universitare de lungă durată, calculată cu formulele:
    • - pentru absolvenții studiilor universitare de licență de N ani (N = 3, 4, sau 6):

În cazul în care pe adeverința de absolvire este trecută numai media generală a anilor de studii MGA (și nu mediile individuale ale anilor de studii), formula de mai sus se înlocuiește cu:

2. Proba 2 – o probă orală, susținută on-line (Microsoft Teams) constând dintr-un interviu. Proba 2 care vor conduce la o medie MB. Probele on-line vor fi înregistrate.

Candidații se vor conecta la modulul corespunzător programului de masterat, pe baza invitației transmise de responsabilul cu gestionarea modului din Microsoft Teams din comisia de evaluare. Aceste invitații vor fi transmise după încheierea perioadei de înscriere, cu cel puțin o zi înainte de ziua desfășurării probei de admitere.

Interviurile vor fi înregistrate individual, pentru fiecare candidat, de către persoana din comisia de evaluare desemnată în acest sens de responsabilul comisiei de evaluare. Interviurile se vor desfășura pe rând, cu câte un candidat, conform unei planificări ce va fi anunțate după finalizarea înscrierilor.

La începutul interviului, candidatul va fi identificat vizual de către membrii comisiei de evaluare, pe baza documentului de identitate prezentat de candidat la interviu. Tot atunci, se va reaminti candidatului faptul că a fost de acord, prin semnarea Fișei de înscriere, cu înregistrarea interviului și cu respectarea Codului de etică și deontologie profesională al Universității POLITEHNICA din București"

Pe perioada interviului camerele video vor fi deschise, atât pentru candidat, cât și pentru membrii comisiei de evaluare.

Pentru orice problemă legată de conectarea la platforma Microsoft Teams candidații se vor adresa responsabilului informatic al facultății pe adresa de e-mail admitere.energetica@upb.ro.

Interviul va avea în vedere următoarele aspecte:

  • competențe și aptitudini de comunicare
  • competențe și aptitudini/abilități tehnice/sociale
  • aptitudini și competențe de învățare

Interviul, în ansamblul său, se va referi la:

  • studiile și activitatea anterioară a candidatului;
  • planul personal de educație și pregătire profesională;
  • motivația de a urma programul respectiv de masterat.

Nu sunt excluse întrebările de cultură generală tehnică, sau cele care vizează pregătirea de bază în domeniul studiilor de licență


Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula:

Admiterea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere obținute de candidați și în limita locurilor anunțate inițial, cu condiția ca MB să fie minimum 5,00 (cinci), iar media generală MG minimum 6,00 (șase).

În eventualitatea existenței mai multor candidați cu medii generale de admitere egale, pentru ocuparea ultimului loc finanțat de la bugetul de stat, criteriile de departajare sunt, în ordine: media anilor de studii de licență/lungă durată, media examenului de finalizarea studiilor, media Probei 2.

Admiterea și repartizarea candidaților pe programe de studii în cadrul aceleiași facultăți se face în funcție de opțiunile candidaților pentru programe de studiu în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere.

Eventualele contestații se depun în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor concursului de admitere, iar rezultatul acestora se anunță în cel mult 24 de ore de la încheierea termenului de depunere a contestațiilor.

Faza III - COMUNICAREA REZULTATELOR: 16.07.2021

...

Faza IV - ÎNMATRICULAREA CANDIDATILOR: 17.07.2021

Înmatricularea candidaților admiși se va face la secretariatul facultăților, după un program afișat pe site-ul facultății.

Pentru înmatriculare, candidații admiși trebuie să depună la secretariatul facultății unde au fost admiși documentele specificate la punctele (c)-(e) în original sau copie legalizată pentru candidații pe locurile cu taxă, (f)-(i) în original sau copie conform cu originalul, și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b), în caz contrar aceștia vor pierde statutul de masterand. Pentru înmatriculare, candidații vor plăti taxa de înmatriculare (50 RON) la secretariatul facultății sau online (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB).