Admitere 2017 - Master


Găsiţi mai jos informaţii complete despre admiterea la studiile de Master ale Facultăţii de ENERGETICĂ - Universitatea POLITEHNICA Bucureşti.

Facultatea organizează a doua perioadă a concursului de admitere în învăţământul universitar de masterat este 28 august - 15 septembrie 2017. Înscrierea se face în intervalul 28 august - 13 septembrie 2017, între orele 9.00 - 15.00, iar concursul are loc pe 14 septembrie 2017.

ATENTIE! Sambata si duminica nu se fac inscrieri.

Locuri vacante:

Domeniul Specialitatea PrescurtareNumar locuri buget
Inginerie Energetică Eficienţa Energetică
Master de Aprofundare
MS45
Hidraulica Tehnică şi Hidroenergetică
Master de Aprofundare
MS69
Informatică Aplicată în Energetică
Master Interdisciplinar
MS110
Ingineria Sistemelor Electroenergetice
Master de Aprofundare
MS20
Inginerie Nucleara
Master de Aprofundare
MS515
Servicii Energetice
Master de Aprofundare
MS120
Surse Regenerabile de Energie
Master Interdisciplinar
MS90
Ingineria Mediului Ingineria Mediului in Energetica
Master  Interdisciplinar
MS717
Managementul Mediului si Dezvoltare Durabila*
Master Complementar
* Master destinat celor care nu au urmat Facultatea de Energetica
MB120
Inginerie şi Management Managementul Sistemelor Energetice
Master Interdisciplinar
MS80

CALENDAR ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Înscrieri (28 august - 13 septembrie 2017)

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii se vor prezenta la înscriere cu actele necesare intr-un dosar plic , la Secretariatul facultatii - dna Epure Ileana  intre orele 9:00 - 15:00.

ATENTIE! Sambata si duminica nu se fac inscrieri.

Lista actelor necesare:

 • fişa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);
 • două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;
 • diploma de bacalaureat, în original;
 • diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2017 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);
 • foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;
 • certificatul de naştere, în copie si original;
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
 • certificatul de căsătorie, în copie si original (dacă este cazul);
 • buletin/carte de identitate, în copie;
 • chitanţa de plată a taxei de admitere, in valoare de 100 RON (50 RON pentru absolventii UPB), obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii;
 • acte doveditoare pentru participarea la sesiuni științifice studențești, acțiuni de voluntariat, programe de internship/training, stagii, școli de vara, concursuri (diplome, adeverințe, certificate etc.).

După semnarea fișei de înscriere la secretariat, opțiunile privind domeniile preferate nu mai pot fi modificate, indiferent de situație.

Desfasurarea concursului (14 septembrie 2017)

Concursul de admitere la studiile universitare de master constă din două probe:

 PROBA 1 (MA)

Examinarea dosarelor de concurs şi considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată, calculată cu relaţiile:

 • pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă:
ciclul de licenţă de 4 ani: MA = (M1 + M2 + M3 + M4 + M-examen de licenţă) / 5, sau
ciclul de licenţă de 3 ani: MA = (M1 + M2 + M3 + M-examen de licenţă) / 4
 • pentru absolvenţii studiilor unversitare de lungă durată:
MA = (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M-examen de licenţă) / 6
unde M1, M2, M3, ..., M5 sunt mediile anilor 1, 2, ..., 5 de studii.

PROBA 2 (MB)

O probă orală constînd dintr-un interviu,

Pe parcursul interviului vor fi avute in vedere urmatoarele:

 • Competenţe şi aptitudini de comunicare
 • Competenţe şi aptitudini/abilităţi tehnice/sociale
 • Aptitudini şi competenţe de învăţare

Interviul, în ansamblul sau, se va referi la:

 • studiile şi activitatea anterioară a candidatului;
 • planul personal de educaţie şi pregătire profesională;
 • motivaţia de a urma programul respectiv de master; 

Nu sunt excluse întrebările de cultură generală tehnică, sau cele vizând pregătirea de bază în domeniul studiilor de licenţă.

Master
Sala
Ora de incepere
MS 4
EH 016
9
MS 5
ELA 201
9
MS 6
ELA 117
9
MS7
ELA 024
9
MB 1
ELA 024
12


Comisia de interviu:

 • minim 3 cadre didactice din facultate;
 • comisia este alocată unui program de master;
 • candidatul este examinat de comisia corespunzatoare primei opţiuni la inscriere;
 • rezultatul este valabil pentru toate programele de masterat din facultate.

MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE (MG)

Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează ca medie aritmetică a mediilor de la fiecare probă de concurs, cu două zecimale, fără rotunjire, conform Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in invatamantul universitar de masterat :

MG = (MA + MB)/2, în care:

MA este media generală de absolvire a studiilor universitare de licenţă/lungă durată;

MB este media celei de a doua probe.

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere obţinute de candidaţi şi în limita locurilor anunţate iniţial, cu condiţia ca MB să fie minimum 5,00 (cinci), iar media generală minimum 6,00 (şase).

Înmatriculare (14 septembrie 2017)

În această etapă, fiecare candidat declarat admis trebuie să se prezinte la Comisia de admitere a facultatii în vederea înmatriculării în anul I de studii (taxa inmatriculare 50 RON). Este necesară prezentarea documentului de identitate în original. 

Orarul de lucru pentru înmatriculări este 9:00-15:00.

Rezultate finale (15 septembrie 2017 ora 16:00)

Listele finale ale candidaţilor declaraţi ADMIŞI şi ÎNMATRICULAŢI.

Rezultate finale (Sesiunea iulie 2017)

Listele finale ale candidaţilor declaraţi ADMIŞI şi ÎNMATRICULAŢI.