Admitere 2021 - Masterat

Informaţii generale

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MasteratAT – ANUL UNIVERSITAR 2021 – 2022
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PROCESULUI DE INVATAMANT IN CADRUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE MasteratAT DIN UPB – AN UNIVERSITAR 2020-2021

Oferta educationala

DomeniulSpecialitateaPrescurtareLocuri disponibile
Inscrieri
Buget
Taxa
Buget
Taxa
Inginerie Energetică Eficienţa Energetică
MS4235
1
Energetica Orașelor InteligenteMS14423
0
Hidro-Informatică și Ingineria Apei
MS13929
0
Informatică Aplicată în Energetică
MS11534
0
Monitorizarea şi Controlul Sistemelor Electroenergetice
MS2231
0
Inginerie Nucleară
MS5927
0
Servicii Energetice
MS121732
0
Surse Regenerabile de Energie
MS99114
0
Ingineria Mediului Managementul Mediului si Dezvoltare Durabila
MB121324
1
Inginerie şi Management Managementul Sistemelor Energetice
MS81936
1

SESIUNEA II - SEPTEMBRIE

Faza I - ÎNSCRIERE: 30.08 ora 8:00 - 15.09.2021 ora 16:00

Pachet de documente necesar înscrierii online a candidaților

a)

Fișa de înscriere în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Această fisa se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro după completarea restului informațiilor necesare înscrierii (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie urmată de scanare/fotografiere sau dacă acesta posedă – semnătură electronică certificată). Varianta semnată este ulterior încărcată în format *.pdf în platforma de înscriere on-line

b)

1 fotografie (tip pașaport/CI, color, minim 2MP, format *.jpg) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

c)

Diploma de bacalaureat (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

d)

Diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro. Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2021 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu.

e)

Foaia matricolă/suplimentul la diplomă (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

f)

Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

g)

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

h)

Buletinul/Carte de identitate/Pasaport (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

i)

Dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB), încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.  Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de către Senatul UPB., încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro sau prin transfer bancar (realizat într-o aplicate de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul dintre următoarele conturi:

 • Universitatea POLITEHNICA din București: IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270; CUI 4183199, deschis la Banca Comercială Română (BCR)

 sau

 • Universitatea POLITEHNICA din București: IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100; CUI 4183199, deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).
Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c) - (g).

Faza II - CONCURSUL DE ADMITERE: 17.09.2021

CALENDAR PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE ADMITERE

MS11 - Informatică aplicată în energetică

Responsabil: Prof.dr.ing. Constantin BULAC

Evaluatori:

 1. Prof.dr.ing. George Cristian LĂZĂROIU
 2. Conf.dr.ing. Lucian TOMA

Data si ora: 17 septembrie 2021, ora 9:00

Canal Microsoft Teams

Programarea candidatilor la sustinerea examenului de admitere


MS2 - Monitorizarea și controlul sistemelor electroenergetice

Responsabil: Prof.dr.ing. Ion TRIŞTIU

Evaluatori:

 1. Conf.dr.ing. Marian COSTEA
 2. Prof.dr.ing. Radu PORUMB

Data si ora:17 septembrie, ora 9:00

Canal Microsoft Teams

Programarea candidatilor la sustinerea examenului de admitere


MS12 - Servicii energetice

Responsabil: Prof.dr.ing. George DARIE

Evaluatori:

 1. Conf.dr.ing. Victor CENUŞĂ
 2. Ș.l.dr.ing. Mihaela NORIȘOR

Data si ora17 septembrie, ora 9:00

Canal Microsoft Teams

Programarea candidatilor la sustinerea examenului de admitere


MS 4 - Eficienţă energetică

Responsabil: Prof.dr.ing. Roxana PĂTRAŞCU

Evaluatori comisie 1:

 1. Conf.dr.ing. Eduard MINCIUC
 2. Ș.l.dr.ing. Nela SLAVU

Evaluatori comisie 2:

 1. Conf.dr.ing. Vladimir TANASIEV
 2. Ș.l.dr.ing. Ionuţ BITIR

Data si ora17 septembrie, ora 9:00

Canal Microsoft Teams

Programarea candidatilor la sustinerea examenului de admitere


MS5 - Inginerie nucleară

Responsabil: Prof.dr.ing. Daniel DUPLEAC

Evaluatori:

 1. Ș.l.dr.ing. Andrei BUDU
 2. Ș.l.dr.ing. Roxana Mihaela NISTOR-VLAD

Data si ora17 septembrie, ora 9:00

Canal Microsoft Teams

Programarea candidatilor la sustinerea examenului de admitere


MS13 - Hidro-informatică și ingineria apei

Responsabil: Conf.dr.ing. Diana Maria BUCUR

Evaluatori:

 1. Conf.dr.ing. Georgiana DUNCA
 2. Ș.l.dr.ing. Vlad Florin PÎRĂIANU

Data si ora17 septembrie, ora 9:00

Canal Microsoft Teams

Programarea candidatilor la sustinerea examenului de admitere


MS14 - Energetica orașelor inteligente

Responsabil: Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU

Evaluatori:

 1. Prof.dr.ing. Cristian Florian DINCĂ
 2. Ș.l.dr.ing. Marius Daniel BONTOȘ

Data si ora17 septembrie, ora 9:00

Canal Microsoft Teams

Programarea candidatilor la sustinerea examenului de admitere


MS8 - Managementul sistemelor energetice

Responsabil: Prof.dr.ing. Virgil DUMBRAVĂ

Evaluatori:

 1. Ș.l.dr.ing. Valentin BOICEA
 2. Ș.l.dr.ing. Tudor LEONIDA

Data si ora17 septembrie, ora 9:00

Canal Microsoft Teams

Programarea candidatilor la sustinerea examenului de admitere


MS9 - Surse regenerabile de energie

Responsabil: Conf.dr.ing. Constantin IONESCU

Evaluatori:

 1. Prof.dr.ing. Carmen SAFTA
 2. Conf.dr.ing. Cosmin MĂRCULESCU

Data si ora17 septembrie, ora 9:00

Canal Microsoft Teams

Programarea candidatilor la sustinerea examenului de admitere


MB1 - Managementul mediului şi dezvoltare durabilă

Responsabil: Conf.dr.ing. Gabriela Elena DUMITRAN

Evaluatori:

 1. Conf.dr.ing. Diana Mariana COCÂRȚĂ
 2. Ș.l.dr.ing. Constantin STAN

Data si ora17 septembrie, ora 9:00

Canal Microsoft Teams

Programarea candidatilor la sustinerea examenului de admitere


INFORMATII

Concursul de admitere la studii universitare de Masteratat constă din două probe:

 1. Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs și considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licență sau a studiilor universitare de lungă durată, calculată cu formulele:
  • - pentru absolvenții studiilor universitare de licență de N ani (N = 3, 4, sau 6):

În cazul în care pe adeverința de absolvire este trecută numai media generală a anilor de studii MGA (și nu mediile individuale ale anilor de studii), formula de mai sus se înlocuiește cu:

2. Proba 2 – o probă orală, susținută on-line (Microsoft Teams) constând dintr-un interviu. Criteriile de evaluare ale Probei 2, care vor conduce la o medie MB, sunt următoarele:

Competenţe şi aptitudini de comunicare

Se vor avea în vedere următoarele elemente principale:

 • corectitudinea, coerența și fluența exprimării;

 • capacitatea de sinteză și structurare a informaţiilor;

 • capacitatea de a utiliza diferite tehnici de comunicare.

Întrebările vor viza motivarea alegerii programului de Masteratat precum şi preocupările în domeniu (temă proiect diplomă, specializarea de licenţă absolvită).

Competenţe şi aptitudini/abilităţi tehnice/sociale

Se recomandă analiza următoarelor elemente:

 • participarea la sesiuni științifice studențești, acțiuni de voluntariat, internship/stagii, școli de vara, training, concursuri;

 • noțiuni generale tehnice de specialitate;

 • competențe și aptitudini de ultilizare a limbilor străine și TIC.

Aptitudini şi competenţe de învăţare

Se va avea în vedere interesul de autoperfecţionare şi învăţare continuă

Candidații se vor conecta la modulul corespunzător programului de Masteratat, pe baza invitației transmise de responsabilul cu gestionarea modulului din Microsoft Teams din comisia de evaluare. Aceste invitații vor fi transmise după încheierea perioadei de înscriere, cu cel puțin o zi înainte de ziua desfășurării probei de admitere.

Interviurile vor fi înregistrate individual, pentru fiecare candidat, de către persoana din comisia de evaluare desemnată în acest sens de responsabilul comisiei de evaluare. Interviurile se vor desfășura pe rând, cu câte un candidat, conform unei planificări ce va fi anunțată după finalizarea înscrierilor.

La începutul interviului, candidatul va fi identificat vizual de către membrii comisiei de evaluare, pe baza documentului de identitate prezentat de candidat la interviu. Tot atunci, se va reaminti candidatului faptul că a fost de acord, prin semnarea Fișei de înscriere, cu înregistrarea interviului și cu respectarea Codului de etică și deontologie profesională al Universității POLITEHNICA din București"

Pe perioada interviului camerele video vor fi deschise, atât pentru candidat, cât și pentru membrii comisiei de evaluare.

Pentru orice problemă legată de conectarea la platforma Microsoft Teams candidații se vor adresa responsabilului informatic al facultății pe adresa de e-mail admitere.energetica@upb.ro.

Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula:

Admiterea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere obținute de candidați și în limita locurilor anunțate inițial, cu condiția ca MB să fie minimum 5,00 (cinci), iar media generală MG minimum 6,00 (șase).

În eventualitatea existenței mai multor candidați cu medii generale de admitere egale, pentru ocuparea ultimului loc finanțat de la bugetul de stat, criteriile de departajare sunt, în ordine: media anilor de studii de licență/lungă durată, media examenului de finalizarea studiilor, media Probei 2.

Admiterea și repartizarea candidaților pe programe de studii în cadrul aceleiași facultăți se face în funcție de opțiunile candidaților pentru programe de studiu în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere.

Faza III - COMUNICAREA REZULTATELOR -  18.09.2021, ora 12:00

Rezultatele concursului, verificate și aprobate de Comisia de admitere a facultății, se aduc la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul facultății.

Candidatii sunt  rugati sa intre in contul admitere.pub.ro sa afle codul asociat, intrucat rezultatele se vor afisa utilizand aceste coduri.

Faza IV - CONTESTAȚII - 18.09.2021 ora 12:00 - 19.09.2021 ora 12:00

Eventualele contestații se depun în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor concursului de admitere la adresa de mail: admitere.energetica@upb.ro, iar rezultatul acestora se anunță pe 19 septembrie 2021 ora 14:00.

Faza V - ÎNMATRICULAREA 20 - 21.09.2021

Înmatricularea candidaților admiși se va face la secretariatul facultății, după următorul program:

 • 20.09.2021, intervalul 10:00 - 14:00
 • 21.09.2021, intervalul 10:00 - 14:00

Pentru înmatriculare, candidații admiși trebuie să depună la secretariatul facultății următorele documente:

 • Fișa de înscriere pe suport de hârtie, semnată, având conținut identic cu cea depusă online la înscriere
 • Două fotografii recente (color, format 3x4 cm – tip pașaport)
 • Actele de studii: diploma de bacalaureat; diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; foaia matricolă/suplimentul la diplomă
 • în original pentru cei admiși pe locuri fără taxă
 • original sau copie legalizată pentru cei admiși pe locuri cu taxă

Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2021 pot depune la înmatriculare în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu.

 • Alte documente: în original sau copie conform cu originalul:
 • Copii după cartea de identitate, certificatul de naștere și, dacă este cazul, după certificatul de căsătorie.
 • Dovada de plată (tipărită) a taxei de înmatriculare (50 RON)

Candidații care nu se vor înmatricula vor pierde statutul de Masteratand.

Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului precum și facultatea la care acesta se înmatriculează, astfel:

 • prin transfer bancar (realizat într-o aplicație de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul din următoarele conturi:
 • Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO50RNCB 0723 0005 0625 0320 CUI 4183199, deschis la Banca Comercială Română (BCR) sau
 • Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO95BRDE 410S V499 2381 4100 CUI 4183199, deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).