Admitere 2021 - Licenta


INFORMATII GENERALE

 • Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență.

 • În anul 2021 admiterea în UPB se face prin concurs de dosare în Sesiunea I și concurs cu probe scrise în Sesiunea II.

 • Înscrierea la concursul de admitere se desfășoară prin intermediul platformei online https://admitere.pub.ro.

 • Este extrem de importantă completarea corectă și completă (inclusiv cu diacritice) a tuturor datelor solicitate în platforma admitere.pub.ro pe parcursul procesului de înscriere la concurs.

TE-AI INCURCAT? POTI LUA LEGATURA CU NOI AICI

OFERTA EDUCATIONALA


Domeniu

Specializări

Inginerie Energetica*)
(*) Studenţii vor fi repartizaţi pe specializările domeniului Inginerie Energetică la sfârşitul anului II de studii.

 • Energetică şi tehnologii informatice

 • Energetică şi tehnologii de mediu

 • Energetică şi tehnologii nucleare

 • Hidroenergetică

 • Ingineria sistemelor electroenergetice

 • Managementul energiei

 • Termoenergetică

SESIUNEA I - ADMITERE ANTICIPATĂ

Această sesiune este dedicată

A - Candidaților elevi sau absolvenți olimpici și celor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor de profil desfășurate pe parcursul liceului

si

B - Candidaților elevi sau absolvenți care doresc garantarea anticipată (prin pre-admitere) a unui loc pentru studii în UPB.

 • A - Candidaților elevi sau absolvenți olimpici și celor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor de profil desfășurate pe parcursul liceului.

Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată fără concurs.

Numărul de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea anticipată fără concurs este:

Domeniu
Locuri buget
IEn - Inginerie Energetica405

Candidații eligibili vor fi declarați pre-admiși (fără concurs) și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III - Validare, confirmare loc, înscriere în anul I și înmatriculare admiși anticipat.

 • B - Candidaților elevi sau absolvenți care doresc garantarea anticipată (prin pre-admitere) a unui loc pentru studii în UPB.

Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată prin concurs. Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea lor în vederea admiterii anticipate se va face pe baza rezultatelor școlare obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat.

Numărul de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea anticipată prin concurs este limitat - 200.

Domeniu
Locuri buget
IEn - Inginerie Energetica200

Candidații eligibili vor fi declarați admiși anticipat (prin concurs), în limita locurilor menționate anterior și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III - Validare, confirmare loc, participare la glisare -opțional*-, înscriere în anul I și înmatriculare admiși.


Faza I - ÎNSCRIERE: 5 aprilie - 22 iunie 2021

Pachet de documente necesar înscrierii candidaților

01

Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

02

Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii – copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro

03

1 fotografie (tip pașaport/CI, color, minim 2MP, format *.jpg) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

04

Situație școlară, adeverință, foaie matricolă sau alt document/documente emis/emise de liceul de la care provine candidatul, în care sunt specificate mediile obținute de candidat în timpul liceului, la disciplinele selectate pentru proba P1 și, respectiv, P2, cât și mediile generale obținute de către acesta în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a pentru proba P3. Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

05

Dacă este cazul, documente care să ateste rezultatele obținute de candidat la o serie de activități suplimentare pe care acesta le-a desfășurat în anii de liceu. Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

06

Dovada achitării taxei de înscriere la concurs sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă. Documentul / documentele scanate/fotografiate, în format *jpg sau *pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

07

Cererea de înscriere semnată de candidat în care să fie menționate opțiunile candidatului pentru admiterea anticipată la facultatea de bază. Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro după completarea restului informațiilor necesare înscrierii (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie urmată de scanare/fotografiere sau dacă acesta posedă – semnătură electronică certificată). Varianta semnată este ulterior încărcată în format *.pdf în platforma de înscriere on-line.

08

Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Documentul semnat este scanat/fotografiat și încărcat în format *.jpg sau *.pdf în platforma de înscriere on-line https://admitere.pub.ro.

09

Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul UPB la care candidează, emisă cu maxim 30 de zile înainte de înscrierea la concurs. Documentul, daca este tipărit, va fi scanat/fotografiat și încărcat în format *.pdf. Daca documentul este electronic (transmis de medicul de familie) acesta este transformat în format *.pdf și încărcat în platforma de admitere, https://admitere.pub.ro.


Pentru A - Admitere anticipată fără concurs, olimpiadele și concursurile luate în considerare sunt:

Olimpiade de matematică

Olimpiade de matematică aplicată

Olimpiade de fizică

Olimpiade de informatică

Olimpiade de informatică aplicată

Olimpiade si concursuri de matematică și științe

Olimpiade și concursuri de astronomie și astrofizică

Olimpiade de tehnologii: Electric, electrotehnic, electromecanic;

Electronică, automatizări, telecomunicații

Olimpiade de inovare și creativitate științifică

Participanți la faza

națională / internațională


Premianți (premiu

sau mențiune) la faza

pe județ/sector

În timpul liceului

Concursul Techchallenge - COMPETIȚIA DE PROIECTE

INOVATOARE IN DOMENIUL ENERGIEI - secțiunea Elevi

Premianți (premiu

sau mențiune)

În timpul liceului

Concursul de robotică și soluții inovatoare FIRST® LEGO® League

Premianți (premiu

sau mențiune)

În timpul liceului

Concursul de idei în domeniul economiei circulare „WEDO” VEOLIA – secțiunea Elevi

Premianți (premiu

sau mențiune)

În timpul liceului


Pentru B - Admitere anticipată prin concurs, la probele P1 și P2 (pentru 80% din punctajul total) se vor folosi notele la Matematica si Fizica sau Informatica, din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a.

Proba 1 (P1)Proba 2 (P2)
Disciplina
NC1
Disciplina
NC2
MatematicaNC1=MFizica
sau
Informatica
NC2=F
sau
NC2=IPentru B - Admitere anticipată prin concurs, la proba P3 (pentru 20% din punctajul total) se vor folosi mediile generale din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a (pentru 10% din punctajul total), precum și pe o serie de activități suplimentare pe care acesta le-a desfășurat în anii de liceu (pentru restul de 10% din punctajul total).

Criteriile de evaluare utilizate în cuantificarea celei de-a doua componente a probei P3. Pentru fiecare în parte, criteriul este explicat, este evidențiat modul de punctare și se specifică numărul maxim de puncte ce poate fi acumulat folosind respectivul criteriu.

În cazul variantei V1 se iau în considerare numai concursurile din domeniu tehnic sau al științelor.


Analiza documentelor și transformarea acestora în punctajul CG2 este de competența comisiei locale de admitere de la facultatea la care aceștia s-au înscris pentru susținerea concursului de admitere.

Faza II - ADMITERE PRELIMINARĂ

Pentru candidații care au participat la Faza I rezultatele intermediare vor fi prezentate în data de 26 iunie, ora 16:00.

Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din platforma on-line https://admitere.pub.ro.

Eventualele contestații vor putea fi depuse on- line până la data de 27 iunie, ora 16:00 prin platforma https://admitere.pub.ro.

Rezultatele finale privind admiterea preliminară vor fi publicate la data de 28 iunie, ora 16:00.

Faza III – ADMITERE - ETAPA II - VALIDARE, CONFIRMARE LOC, PARTICIPARE LA GLISARE -OPȚIONAL*-, ÎNSCRIERE ÎN ANUL I ȘI ÎNMATRICULARE ADMIȘI ANTICIPAT

Pentru a fi admis și înmatriculat candidatul trebuie să fi promovat examenul de Bacalaureat, să fi fost declarat pre-admis în Faza II, să aibă dosarul de admitere complet, iar datele furnizate la înscriere în Faza I să fie conforme cu documentele originale aduse în Faza III.

Validarea, confirmarea locului obținut, solicitarea pentru participare la glisare -opțional*-, înscrierea în anul I și ulterior înmatricularea se face la sediul facultăților la care aceștia au fost declarați pre-admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 12 Iulie, ora 8:00 și terminând pe 13 Iulie, ora 16:00.

Dacă un candidat care a parcurs cu succes validarea dosarului de admitere și confirmarea locului obținut nu dorește să participe la glisarea internă în etapa II, el rămâne cu locul deja confirmat.

Dacă însă, suplimentar, candidatul dorește să participe la glisare în conformitate cu opțiunile de la înscriere, atunci marchează pe cererea de înscriere că dorește să participe la glisare și confirmă astfel că este de acord să fie promovat pe un loc superior în ierarhia sa de opțiuni, caz în care va fi înscris la noul domeniu.

Eventualele locuri rămase vacante ca urmare a neînmatriculării candidaților pre-admiși (în perioada 12 iulie 2021, 08:00 – 13 iulie 2021, 16:00) vor fi disponibilizate pentru glisarea internă (cu candidați deja înmatriculați) din data de 13 Iulie 2021 și, ulterior, dacă este cazul, facultățile pot activa etapa suplimentară de completare (14-15 Iulie 2021), cu primii candidați (în ordinea mediilor) care nu au fost pre-admiși dar îndeplinesc baremul minim de admitere.

În data de 14 Iulie, ora 12:00 vor fi afișate listele cu candidații admiși și înmatriculați în Sesiunea I.

Candidații declarați pre-admiși la finalul Fazei II și care nu s-au înmatriculat în Faza III - Admitere - Etapa II vor pierde locul rezervat în Sesiunea I și vor fi eliminați din concurs.

Pentru ocuparea locurilor vacante după înmatricularea și glisarea internă din Sesiunea I, la latitudinea fiecărei facultăți, în funcție de numărul acestor locuri, de numărul candidaților care nu au fost pre-admiși dar au baremul îndeplinit, precum și de strategia proprie, facultățile pot organiza o etapă de completare admiși (Sesiunea I+). În ziua de 14 iulie, în intervalul 09:00 – 16:00, comisia locală de admitere invită telefonic, în ordinea descrescătoare a mediilor, primii candidați cu barem îndeplinit, în vederea participării la ocuparea parțială sau integrală a acestor locuri. Candidații care acceptă și confirmă prin SMS participarea, își validează dosarul și se înmatriculează în data de 15 iulie 2021.

După finalizarea înmatriculării eventualele locuri rămase vacante ca urmare a neînmatriculării candidaților admiși în Sesiunea I vor fi disponibilizate pentru suplimentarea locurilor scoase la concurs în Sesiunea II – Admitere.